Wzorzec-przegl d lekarski-xx-200

Medical Professional School in Opole spreading 1Zak³ad Pielêgniarstwa Ogólnego, Pañstwowa Medyczna Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Opolu swoje œrodowisko i styl ¿ycia na sprzy- i rozwijali. Palenie tytoniu jest najbar- advantageous element of a lifestyle.
Rektor: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko 4Zak³ad Medycyny Rodzinnej i Pielêgniarstwa Kierownik: Dr hab. n. med. S³awomir Chlabicz dzi, ¿e potrafi udzieliæ pacjentowi po- czaniu na³ogu, a¿ 82,4% studentów jest palenie odejœcie od na³ogu jest bardzo trud- Styl ¿ycia jest jednym z g³ównych czyn- ników determinuj¹cych zdrowie cz³owieka.
i zawieraæ elementy psychoterapii, leczenia Zdrowy styl ¿ycia to wybór w³aœciwych behawioralnego (naukê nowych zachowañ), zachowañ spoœród mo¿liwoœci, jakie dostêp- jak równie¿ leczenia farmakologiczne sub- stytutami nikotyny, je¿eli powy¿sze metody stylu ¿ycia s³u¿y promocja zdrowia, która obejmuje miêdzy innymi dzia³ania, dziêki Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce metody lecze- którym ludzie coraz bardziej interesuj¹ siê swoim zdrowiem i uzyskuj¹ coraz wiêkszy wp³yw na czynniki kszta³tuj¹ce stan ich zdro- nowa terapia zastêpcza (NTZ), leki antyde- stylu ¿ycia by³o i jest palenie papierosów.
Czynnoœæ palenia tytoniu i farmakologiczne efekty uzale¿nienia od nikotyny s¹ powi¹- zane z ró¿norodnymi czynnikami psycholo- gicznymi (wewnêtrznymi) oraz œrodowisko- 6. Program minimalnej krótkiej interwen- wymi (zewnêtrznymi), które wywo³uj¹ chêæ cji – lekarze maj¹cy bezpoœredni kontakt z palenia, co powoduje, ¿e palenie staje sie uzale¿nionymi maj¹ czêsto niedoceniane istnienia wielu czynników warunkuj¹cych w rzucaniu palenia. Amerykañskie agencje Opinia studentów na temat realizacji zagadnieñ dotycz¹cych nikotynizmu w Samoocena studentów w zakresie umiejêtnoœci udzielenia pacjentowi porady The students' opinion, regarding realization of nicotinism topics, during their studies.
The students' self-estimation, regarding their ability, to give the patient anti-tobacco do spraw zdrowia polecaj¹ model krótkiej interwencji lekarskiej „4 As”- Ask, Advise, Czy ka¿dy lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta okreœleniu statusu pacjenta, poradzie i mo- leczenia i póŸniejszym umacnianiu pacjen- do porzucenia na³ogu mo¿e pomóc w osi¹- gniêciu sukcesu z nastêpuj¹cych powodów: j¹tkowo korzystn¹ sytuacjê do udzielenia przynajmniej raz w roku, co daje mu szansê kontaktu z nieporównywalnie wiêksz¹ licz- b¹ osób pal¹cych, ni¿ jakiejkolwiek innej wet kilka minut mo¿e mieæ bardzo znacz¹- cy wp³yw na zachowanie siê wielu pacjen- 1 - Tak - niezale¿nie czy jest to osoba chora czy zdrowa 2 - Nie - lekarz powinien reagowaæ na proœbê tych pacjentów, którzy wykazuj¹ inicjatywê i chêæ do wania niepalenia nale¿¹ nastêpuj¹ce dzia- 3 - Nie - lekarz powinien reagowaæ w przypadku osób chorych, którym palenie szkodzi Opinia studentów na temat czy pytanie pacjenta o stosunek do palenia jest powinnoœci¹ lekarsk¹.
The students' opinion whether questioning a patient of his/her attitude towards smoking is doctor's obligation or not.
palenie w miejscach publicznych, zakaz re- by³y zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu, czy ankietowani potrafi¹ udzieliæ porady antytytoniowej, czy lekarze po- klamy wyrobów tytoniowych mog¹ pobudzaæ winni pytaæ pacjentów o palenie papierosów oraz jakie formy promowania niepalenia s¹ zdaniem ankietowanych niepalenie przypisuje siê autorytetom, ido- Ze wzglêdu na z³o¿onoœæ zarówno pro- blemu uzale¿nienia od tytoniu, jak i proce- dziennikarzom. „Nowe Milenium: Nie palê, (89,9%) i 25 studentów (10,2%). Po³owê su rzucania palenia, du¿¹ rolê w motywo- bo lubiê” to szczególny przyk³ad kampanii respondentów stanowili studenci w wieku od waniu do zaprzestania palenia oraz infor- spo³ecznej w Polsce z du¿ym zaanga¿owa- 20 do 21 lat (51%), 96 studentów (39,2%) by³o w wieku od 22 do 23 lat, 16 (6,5%) w pomocy w rzucaniu na³ogu przypisuje siê wieku od 24 do 25 lat i tylko 8 osób (3,3%) lêgniarkom. Ponadto dzia³ania spo³eczne W badaniu wziê³o udzia³ 245 respondentów – stu- dentów studiów stacjonarnych I, II i III roku Instytutu Pie- Na pytanie czy w trakcie zajêæ na uczel- takie jak: akcje oœwiatowe, wp³yw œrodków lêgniarstwa PMWSZ w Opolu. Badani wype³nili anoni- ni poruszano zagadnienia dotycz¹ce niko- mowo i dobrowolnie ankietê opracowan¹ dla potrzeb narodowe dni bez papierosa, narodowe pro- pracy, w której pytano czy w trakcie kszta³cenia licen- cjackiego i w ramach jakich przedmiotów realizowane stwierdzi³o, ¿e nie poruszano takiej tematy- twierdz¹c, ¿e potrafi¹ udzieliæ pacjentowi porady antytytoniowej. Tylko nik³y odsetek badanych potwierdza brak umiejêtnoœci w lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta o jego stosunek do palenia papierosów; nie- wielki odsetek badanych twierdzi, ¿e lekarz powinien zainteresowaæ siê pacjentami wy- kazuj¹cymi chêæ zerwania z na³ogiem, a tyl- ko pojedyncze osoby wskazuj¹ na fakt, ¿e lekarz powinien reagowaæ tylko w stosunku do chorych, którym palenie szkodzi.
nia niepalenia ankietowani uwa¿aj¹ promo- nia w miejscach publicznych, a nawet pod- niesienie cen papierosów. Zaskakuj¹co ni- Ranking skutecznoœci form promowania niepalenia.
ski odsetek badanych przypisuje tê skutecz- Efficiency ranking of forms of promotion of nonsmoking.
noœæ narodowym programom zdrowia i pla- którego poruszano zagadnienia dotycz¹ce które jako cele g³ówne za³o¿one maj¹ wy- radio, prasa, internet) – 179 osób (73,1%) posa¿enie studenta w wiedzê na temat zdro- czêœciej problematyka palenia tytoniu po- wego stylu ¿ycia, potêgowania i ochrony ruszana by³a w ramach zdrowia publiczne- zdrowia oraz istotnych zagro¿eñ zdrowia - podniesienie cen papierosów – 94 oso- jednostki i spo³eczeñstwa w Polsce.
dyncze wskazania dotyczy³y interny, pod- staw pielêgniarstwa, fizjologii, pediatrii, re- habilitacji, farmakologii, podstawowej opie- - placówki opieki zdrowotnej – 46 osób rolê lekarzy w ograniczaniu nastêpstw zdro- udzieli³o 24 (9,8%) respondentów, w tym - bilbordy i reklamy – 3 osoby (1,2%) (ry- wotnych palenia tytoniu i promowaniu nie- 4,5% ankietowanych, którzy wczeœniej twier- palenia twierdz¹c, ¿e ka¿dy lekarz powinien dzili, ¿e problematyka palenia tytoniu by³a po- pytaæ ka¿dego pacjenta o jego stosunek do ruszana w trakcie zajêæ na uczelni. Zestawie- nie przedmiotów przedstawia tabela I.
kszta³cenia mê¿czyŸni stanowili znikomy trafi udzieliæ pacjentowi porady antytytonio- odsetek ankietowanych. Wiêkszoœæ ankie- niepalenia studenci przypisuj¹ mediom (TV, wej, natomiast do braku umiejêtnoœci w za- lat, pochodz¹cy ze œrodowiska wiejskiego.
zna³o siê 20 studentów (8,2%) (rycina 2).
zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu, tylko dy lekarz powinien pytaæ ka¿dego pacjenta nik³y odsetek studentów twierdzi, ¿e w cza- 1. Górecka D.: Jak pomóc pacjentowi rzuciæ palenie.
sie kszta³cenia nie spotka³o siê z t¹ proble- Poradnik dla lekarzy. Instytut gruŸlicy i chorób p³uc, odpowiedzi: tak, niezale¿nie czy jest to oso- tytoniu realizowana by³a najczêœciej w ra- 2. Górecka D.: Leczenie uzale¿nienia od nikotyny. [W:] D. Górecka. (red.): Palenie albo zdrowie. Agencja mach przedmiotów: zdrowie publiczne i pro- Wydawniczo-Poligraficzna GIMPO, Warszawa, mocja zdrowia. Zaskakuj¹cy jest fakt, ¿e pojedyncze wskazania dotyczy³y przedmio- 3. Krzemieniecki J.: Uzale¿nienie [cyt. 26.06.2008].
proœbê tych pacjentów, którzy wykazuj¹ ini- tów klinicznych, gdzie w etiologii schorzeñ Dostêpny na URL: http://pro-life.pl/_ow/read.php?y cjatywê i chêæ do zaprzestanie palenia; palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem ry- =Sluzba_Zyciu&n=Nikotynizm&a=05_uzaleznienie 4. ¯yjmy w œwiecie wolnym od dymu tytoniowego [cyt.
zyka i zagro¿enia, nie zapominaj¹c o dziale 26.06.2008]. Dostêpny na URL:http://www.psseost- powiedzi: nie-lekarz powinien reagowaæ w rzeszow.pl/index.php?option=com_content& Prawie wszyscy studenci uwa¿aj¹, ¿e s¹

Source: http://wple.net/plek/numery_2008/numer-10-2008/588-590-wojal.pdf

(2013 01 25 conseil délégués des élèves)

COMPTE RENDU CONSEIL des délégués des élèves n°3 - Vendredi 25/01/13, 8h Présents : Pas de délégués en maternelle. Il est convenu que les élèves passeront les voir au besoin. CPA : Marion CATTUS CE2C : Marceau QUERE et Cynthia RALAINIRINA CPB : Andraina RAJAOBELINA et Emma MANSOTTE CM1A : Anaïs VANIER et Leyah NATO GOLAMA ALY CM1C: Jean-Luigi LE THIEC et Bertile BARONNET

Microsoft word - resultsheet_9_july_2012.doc

GAUHATI UNIVERSITY Results of M.A./M.Sc. 4th Semester Examinations 2012, held in July 2012 under Institute of Distance and Open Learning (05) POLITICAL SCIENCE List of successful candidates (in order of Merit): Appeared: 632 Passed: 326 Grand Total 1st Class: 2nd Class: Simple Pass: List of W1 candidates (those who have not cleared the 1st/2nd/

Copyright © 2009-2018 Drugs Today