Bluecross graviditetstest

Denne streg dannes ved bindingen af polyklonale 1) Chard T. Pregnancy tests: a review. Hum Reprod. One Step HCG Graviditetstest er en immunanalyse- antistoffer (anti-mus IgG) som fikseres i kontrolzo- test til hjemmebrug, udviklet til kvalitativ bestem- nen for prøvens kolloidale guldkonjugat. Fremkom- melse af humant choriongonadotropin (HCG) i urin sten af denne streg indikerer at prøvemængden har 2) American Pregnancy Association. Human Chorio- for tidlig diagnosticering af graviditet. været tilstrækkelig og at testen er udført korrekt. I nic Gonadotropin (HCG): The Pregnancy Hormone. One Step HCG Graviditetstest til urin er udviklet til løbet af mindre end 5 minutter kan HCG niveauer så 3) Womens health Research. Dept. of OB/GNY, Humant Choriongonadotropin (HCG) er et hormon, Testen består af kolloidalt guldovertræk med anti β– University of New Mexico. HCG Reference Service. som udsondres ved udviklingen af placenten kort HCG monoclonal antistof; NC membran overtrukket efter befrugtning. Under normal graviditet kan HCG med anti α-HCG monoclonal antistof og kanin anti registreres i urinen så tidligt som 7 dage efter be- 4) Chayen J, Daly JR, Loveridge N. The cytochemical frugtningen, og fordobles hver 1.3 til 2 dage. Ved bioassay of hormones. Recent Prog. Horm. Res. tidspunktet for den sidst udeblevne menstruation, er HCG niveau i urinen ca. 100mlU/ml og stiger indtil slutningen af det første trimester til et topniveau 5) Henry JB. Clinical Diagnosis and Management by med 100,000 til 200,000 mlU/ml. Tilstedeværelsen af Laboratory Methods, 18th edition, 1991, WB Saun- HCG lige efter befrugtning og under det tidlige svan- gerskab, gør at det er en god indikator til tidligt at 2. Fugtabsorberende pose (Må ikke indtages) 6) Wide L, Gemzell CA. An immunological pregnancy Andet udstyr eller reagenter som behøves men som One Step HCG graviditetstest til urin er en hurtig 7) Cart, K.J.J. Clin. Endocrinol. Metab., 1975,40 :537 ettrins-test. En membran med en absorberende pude overlapper et stykke glasfiberpapir imprægne- 8) Braustein, G. D. Am J. Obstet. Gynecol., 1976, ret med en lyofiliseret kolloidal konjugeret af guld- Testpakken kan opbevares ved normal rumtempera- partikler og solide monoklonale fase antistoffer for tur (4°C til 30°C) i den forseglede pose frem til ud- HCG. Yderligere findes der en absorberende pude i løbsdatoen. Testpakken bør opbevares uden for 9) Batzer, F.R. Fertility & Sterility, 1980, 34:1. den anden ende for at absorbere overskudsvæske. direkte sollys, fugt og varme. Må ikke fryses. Urinprøven tilføres testen og fortsætter gennem den 10) Engvall, E. Method in Enzymology, 1980, 70:419. absorberende pude og derefter i sideled op på en Når det får kontakt med membranen, opløser det lyofiliserede konjugat prøven, og HCG antigenet Testen kan bruges fra første dag for udebleven bindes til antistoffer i den kolloidale løsning. Når menstruation. I de fleste tilfælde er testen pålidelig Blue Cross Bio-Medical (Beijing) Co., Ltd konjugatet bevæger sig fremad på membranen, vil på dette tidspunkt. Dog kan variationer i HCG kon- Beiqijia Industry Zone, Changping District, anti-HCG monoklonale antistoffer, som er fikseret centrationen hos den enkelte kvinde, eller eventuel ved test zonen (”T”), bindes til HCG-guld konjugat- fejlberegning af den seneste menstruation, medføre komplekset og forme en lyserød streg (”T”). Alle et negativt resultat. Mistænker man alligevel gravidi- prøver vil resultere i dannelsen af en lyserød streg i tetet, bør man udføre en ny test efter nogle dage. For teknisk assistance kontakt venligst: Shanghai International Holding Corp. GmbH Adresse: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Tyskland Tlf: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726 4. HCG niveauer kan være registrerbare i flere uger Morgenurin anbefales, da den har en høj koncentra- efter en normal fødsel, kejsersnit og abort. tion af HCG. Dog kan en urinprøve taget når som 5. I de tilfælde hvor meget høje niveauer af HCG findes (>500,000mIU/ml) kan falske negative resul- tater opstå på grund af en ’Prozon’ effekt. Hvis 1. Åben den forseglede pose ved at rive langs med graviditet alligevel mistænkes, kan man tynde urinen perforeringen. Tag testen ud af posen, og brug den 1:1 ud med afioniseret vand og teste igen. 6. Hvis en urinprøve er blevet for udtyndet (dvs. lav 2. Hold i testens håndtag med den ene hånd. Brug specifik gravitet) indeholder den måske ikke en den anden hånd til at tage hætten af så opsugnings- One Step HCG Graviditetstest for urin vil vise et tilstrækkelig repræsentativ mængde HCG. Hvis delen vises. Læg hætten til side, den skal sættes på positivt resultat med prøver som indeholder HCG ved graviditet alligevel mistænkes, bør en morgenurin- niveauer omkring eller højere end 25mIU/ml. prøve indsamles og testes 48 timer senere. 7. Som med hvilken som helst anden diagnostisk For følgende løsninger, når opløste i urin indeholden- test, bør brugeren vurdere information som er de HCG niveauer på 0 samt 25mIU/ml, blev der ikke observeret ved brugen af denne test i lyset af anden 3. Hold opsugingsdelen nedad, og hold den i urin- påvist nogen forstyrrelse. Ikke-krydsreaktive homolo- klinisk information samt konsultere læge for at få endelig bekræftelse på graviditet, før beslutninger af hLH………….500 mIU/ml (WHO 1st IRP) hTSH………….1000μIU/ml (WHO 2nd IRP) Sammenligningsstudier lavet på One Step HCG gravi- ditetstest for urin og en anden markedsført test er Tre lots One Step HCG graviditetstest for urin blev 1. Læs brugsanvisningen nøje før du udfører testen. 4. Påsæt hætten igen og vent til de farvede streger blevet udført i varierende kliniske referencelaborato- brugt og 10 strimler fra hver lot blev testet i en Vær særlig opmærksom på C stregens og T stregens ses. Aflæs resultatet efter 5 minutter. rier. Positive og negative resultater blev sammenlig- standardløsning med forskellige koncentrationer ved 5. Afhængig af koncentrationen af HCG i urinprøven, 2. Brug ikke testen efter udløbsdatoen. kan positivt resultat ses allerede efter 40 sekunder. For at bekræfte et negativt resultat bør man dog 3. Genanvend ikke testen. Smid den ud efter brug. 4. Brug ikke testen hvis foliepakken er skadet eller 6. Aflæs ikke resultatet efter 30 minutter. 5. Rør ikke ved testens opsugningsmembran. Alle prøver var positive ved og over sensitivitetsni- To distinkte farvede streger vises – én i kontrolzonen veauet. Ingen andre resultater blev observeret. 6. Testen bør bruges umiddelbart efter foliepakken og en i testzonen. Dette indikerer graviditet. Farvein- er åbnet. Produktet bliver ineffektivt hvis det udsæt- tensiteten på de farvede streger kan skifte under tes for forlænget eksponering af omgivelsernes 1. Alkohol kan forstyrre testresultatet. Testen bør Kun en farvet streg vises ved kontrolstregen, og ingen streg vises i testzonen. Dette betyder at ingen 2. Enkelte gange kan prøver, som indeholder mindre end 25mIU/ml i urin, også medføre positive resulta- Der vises ingen farvede streger i det hele taget, eller Positiv diagnostisk sensitivitet: 411/(411+0) = 100% kun en rød streg vises i testzonen. Hvis dette sker, Negativ diagnostisk sensitivitet: 309/(309+0) = 100% bør man teste igen med en ny testpind. Hvis denne 3. Ved et meget tidligt stadie i en graviditet, kan en test også mislykkes, bør distributøren kontaktes og ekstremt lav koncentration af HCG medføre negativt resultat, i det tilfælde bør yderligere en test udføres

Source: http://www.gleco.dk/fileadmin/Filer/Bluecross_Graviditetstest.pdf

cmineraolesana.es

MODIFICACIÓ ESTATUTS COMUNITAT MINERA OLESANA La Comunitat Minera Olesana (CMO) és una entitat, que en forma de societat privada civil, va ser fundada el 8 de desembre de 1.868 sota el nom de “Sociedad Minera Olesanesa” amb l’objectiu d’abastar d’aigua la Vila d’Olesa de Montserrat, aleshores de la Comarca del Vallés Occidental i avui de la comarca del Baix Llobregat, mitja

look-up.org.uk

I am getting really bad mucus at the back of my throat which seems worse when I sit or lie down. What is causing this? Can you give me some advice? The explanation: An abundance of mucus in the back of the throat can be due to chronic rhinitis or acid reflux This is a common problem, and often a symptom that persists for years because patients have difficulty in obtaining a diagnosis, let al

Copyright © 2009-2018 Drugs Today