Microsoft powerpoint - sosialt-entreprenørtskap-tfou-presentasjon-nyhetsak.pptx

– hva gjør vi, og hva kan vi tilby studenter? Innlegg for bachelorgradsstudenter i sosiologi, Høgskolen i Nord- Anne Sigrid Haugset, forsker/sosiolog ved TFoU • Om Trøndelag Forskning og Utvikling og – Grunnforskning, anvendt forskning og .tfou.no
• Sosiolog med mastergrad fra NTNU, mellomfag fra UiT og grunnfag fra HiNT. Forsker i TFoU.
kulturkonsulent, informasjonsleder i HiNT…) .tfou.no
– Evne til å arbeide systematisk og grundig – raskt! – Et aksjeselskap, men uten utbytte…  – 23 ansatte, 6 tilknyttede medarbeidere – Eies av HiNT med flere – se detaljer på .tfou.no
• Utvikle levedyktig privat næringsvirksomhet • Utvikle bedre offentlige tjenester/løsninger Utviklings-
forskning
forskning
.tfou.no
Grunnforskning:
Anvendt forskning:
Utviklingsarbeid:
personer i denne
kommunen opp av
.tfou.no
penicillin slik at den blir tilgjengelig for de som trenger det – til lavest mulig pris? www I praksis er det ikke
– Eks: Røra bakeri, Lynum gårdsmat, UNO IT, Vandsvik mek. verksted… (mange flere gjennom mange år!) – Ofte fortrolig innhold – klassisk bedriftsutvikling – utnytter vår kunnskap om BÅDE næringsliv og .tfou.no
– Eks: Namsen lakseakvarium (markedsundersøkelse og – Eks: FoU-koordinator i NTE (innleid fra TFoU en • Her understøtter vi ofte sosialt entreprenørskap i • Kompetansekobling/analyse/utviklingsbistand • Utprøving av nye løsninger/tjenester .tfou.no
• Oppdragsgivere i offentlig og privat sektor – Nøytral tredjepart – integritet som forsker/utreder • Oppdragsgiver definerer problemstilling – Vi har ansvar for valg av metoder og gjennomføring .tfou.no
• Alt fra små lokale til store nasjonale prosjekter – 7.-10. klassinger svarer på spørreskjema – brukes i rusforebyggende arbeid i kommunen .tfou.no
– Friluftsteateret Pe Torsa, Folla-fabrikken, bevilgninger, tiltak etc. hatt ønsket effekt? – Eks. Vitensenteret, ungdomssatsing i Nord- Trøndelag, skolemåltid, etablereropplæring, norsk naturbruksutdanning, bredbånd i Nord- .tfou.no
– Eks. Mære landbruksskole, yrkesretting og relevans i fellesfag, kompetansebehov i barnehagen, effekter av utviklingsarbeid… Hva vi driver med IV:Forskningsprosjekter • Prosjekter der vi selv utarbeider problemstilling – og søker om finansiering i forskningsrådets programmer • Store prosjekter som vi vanligvis gjør sammen – Eks: Evaluering av pasientforløp i samhandlingsreformen .tfou.no
– The Medical Home (velferdsteknologi, sammen med bl.a. – Pilotanlegg for biodrivstoff av trevirke (med bl.a. Universitetet i variabler som gjør gjenkjenning mulig, fjernes eller aggregeres) – Oppdragsgiver eier datamaterialet – så .tfou.no
• Oppdragsgiver er ofte glad for at materialet kan brukes mer, f. eks av studenter.
• Dette gjelder spesielt oppdragsgivere i – Representativ utvalgsundersøkelse i 2011 – i alt 2700 respondenter i norske barnehager .tfou.no
– Om hvilke behov ulike ansattgrupper i barnehagen ser for kompetanseheving – innen ulike fag/felt – Rapport 2012:1 ligger på www.tfou.no (inkl. – Ungdoms egenrapporterte forhold til rusmidler, .tfou.no
• Bruk må avklares med hver kommune (data-eier) • Data fra flere skoler kan settes sammen (samme – Kan se på tidstrender, geografiske forskjeller etc.

Source: http://www.tfou.no/upload/sosialtentreprenrtskaptfoupresentasjonnyhetsak.pdf

Com026-l6.doc

Año 2003 VI LEGISLATURA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PRESIDENTA: Doña María Canto Benito Benítez de Lugo Sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2003, en Fuensaldaña 1. Comparecencia de la Excma. Sra. Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, SC 3_I, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la

cdmuodisha.org

COMMUNITY DEVELOPMENT MEDICINAL UNIT, ODISHA . PRICE LIST (Effective till 31.03.2014) SL. FORMULATI NAME OF THE MEDICINES STRENGTH MANUFACTURERS ACCOUNTING BEFORE BEFORE ANAESTHETICS General Anaesthetics Local Anaesthetics ANALGESIC/ ANTI-PYRETICS & ANTI-INFLAMATORY Diclofenac Diethylamine + Menthol + 1% W/W* Due Tax Will be Added to The Rate COMMUNITY DEV

Copyright © 2009-2018 Drugs Today