Roulotte.nl

Nederlands Dagblad WOENSDAG 10 JUNI 2009 2
Het horen van muziek lijkt te vroeg geboren kinderen goed te
doen. De kinderen eten beter, groeien beter en zijn rustiger. Dat
meldt L. Hartling (University of Alberta) in het vakblad Archives of
Disease
in Childhood op grond van een analyse van eerder uitge-
voerde studies. Volgens Hartling zijn de bestaande studies nog

niet overtuigend genoeg en is er meer onderzoek nodig om met
zekerheid iets te kunnen zeggen over het effect van muziek op te
vroeg geboren kinderen.

neemt ze voor lief. Anja Versteeg-Peeters organiseert zaterdag de Rett-familiedag voor lie. Hun eigen strijd begon toen dochter Menina rett bleek te hebben. Zwangerschap
De bekende zwangerschapsgymnastiek, waarbij ontspannings-
en ademhalingstechnieken worden geoefend, heeft weinig effect
op de manier waarop de bevalling uiteindelijk verloopt en op

www.rett.nlwww.stichtingterre.nlwww.pipowagendeluxe.nl beleving van de bevalling door de kraamvrouwen. Dit constateert
M. Bergstijm (Karolinska Institutet, Stockholm) in het vakblad
BJOG
op grond van een vergelijkend onderzoek onder 1097 vrou-
wen die van hun eerste kind bevielen. De helft van hun volgde

’zwangerschapsgym’, de andere helft kreeg alleen informatie
over de bevalling. In beide groepen vroegen evenveel vrouwen
om een ruggenprik en vonden evenveel keizersneden plaats. Er
waren ook geen verschillen in de manier waarop de vrouwen
terugkeken op de bevalling of in het aantal vrouwen dat last
kreeg van een postnatale depressie.
één gezin, dan is dat de moeite waard. Ik weet zelf hoe zwaar Tip voor inbrekers: een chemokuur met het middel capecitabine
(merknaam Xeloda) doet je vingerafdruk verdwijnen. Dit meldt
M. Wong (nationaal Kankercentrum Singapore) in het vakblad
Annals of Oncology naar aanleiding van de lotgevallen van een van
zijn patiënten. Deze 62-jarige man, aangeduid als mr. S, werd eind
2008 uren vastgehouden door de Amerikaanse immigratiedienst
omdat hij geen vingerafdrukken had. Hij slikte het medicijn – een
middel tegen darm- en borstkanker – als sinds juli 2005. Wong
stelt dat niet duidelijk is hoe lang het duurt voordat de vingeraf-
Kinderen met het Rettsyn-droom hebben een ontwikke-lingsstoornis. Ze krijgen steeds meer uitvalsverschijn- drukken verdwijnen door het medicijn. Wong adviseert mensen
die dit medicijn gebruiken een brief van hun arts bij zich te heb-
ben als zij naar de VS reizen.
Jojanneke Bus uit Sappemeer is verstandelijk beperkt en woont begeleid zelfstandig in een leuke groep, schrijft haar moeder, Bini Bus-Dijkema. ,,Als er weer een huisgenootje van haar in Meeleven met… gestaan heeft, vertelt ze ons: ‘Als je in de krant staat, krijg je heel veel kaarten!’ Op 17 juni aanstaande hoopt Jojanneke 29 jaar te worden. Wat zal ze het fijn vinden om ook zoveel post te krijgen. Van india- nen en sprookjes is ze fan.’’ Maak haar verjaardag extra feestelijk en stuur een mooie kaart naar: Kleinemeersterstraat 12 G, 9611 JE Sappemeer.
,,Onze papa, Cor Alberts (49 jaar), heeft op 20 april jl. een hartinfarct gehad en diverse keren een hartstilstand’’, schrijven Jan Welmer, Germen, Reinier en Michiel Alberts uit Bergentheim. ,,Hij is gedotterd en heeft een stent gekre- gen. Begin mei mocht hij weer naar huis. Nu moet hij rustig aan doen en mag hij niet werken. Dat valt hem zwaar. Een kaartje zal hem opvrolijken.’’ Zijn adres is: De Jongstraat 5, 7691 PV Bergentheim.
,,Mijn moeder, mevrouw G. Ekema-Juk (91 jaar), zal het heel fijn vinden als de lezers haar verrassen met post’’, mailt mevrouw T. Wiersema-Ekema. ,,In 2005 is haar man overle- den en twee jaar later haar oudste dochter, en dan wordt het alleen zijn toch wel moeilijk. Ook heeft ze vorig jaar een heup gebroken. Gelukkig kan ze weer achter de rollator lo- pen. Afleiding door middel van post zal haar goeddoen.’’ Mevr. G Ekema-Juk, Arendshorst, kamer 212, ,,Onze schoonzus, mevrouw E. Marsman-Katgert (79 jaar), is begin januari jl. opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle voor een galsteenoperatie’’, mailt mevrouw J.W. Marsman-van Unen. ,,Er ging echter van alles mis. Pas na negen ope-raties knapte ze op, maar toen viel ze en brak ze haar rug. Daarvoor is ze nu aan het revalideren. Ze ligt inmiddels al vijf maanden in het ziekenhuis. Voor haar en haar man een zeer moeilijke tijd. Omdat ze vaak van afdeling wisselt, graag post naar het huisadres.’’ Dat is: Mevr. E. Marsman-Katgert,Vechtdijk 8, 7721 AG Dalfsen.
,,Mijn schoonmoeder, mevrouw C. van Gils (63 jaar), heeft zen de grens. We gaan de Europese Unie uit. Niet douanier haalt alle paspoorten door een scanner, duurt heel lang. De douanier stapt uit zijn hokje di- een nieuwe heup gekregen’’, mailt Marijke van Gils. ,,Nu alleen naar Kroatië, maar ook naar Servië, waar we en kijkt vorsend naar binnen. Hij blijft streng, maar rigeert de man vooruit en loopt met diens paspoort moet ze zeker zes weken revalideren. Gelukkig kan dat door vrienden zijn uitgenodigd. Teken de situatie naar een meerdere. Er is iets mis. De man rijdt thuis, want mijn schoonvader verzorgt haar. Maar ze moet Ger Binnenvader heeft een dochter, twee maar uit: Nederlanders liggen in Servië sowieso ge- De grens van Kroatië naar Servië is drie keer zo vooruit. Wij mogen doorrijden naar het volgende veel rust houden en mag weinig doen. Ze vindt het heel pleegdochters en een pleegzoon. Iedere drie voelig. Wij komen uit het land van Maxime Verha- spannend. De wond tussen de landen is nog vers. hokje, maar de Opel blokkeert onze weg. Dan komt leuk om kaarten te krijgen, dus daarom mijn verzoek om weken schrijft hij over wat hij meemaakt in gen, die het nodig vindt iedere toenadering van Het gaat zo ver dat Belgrado zelfs niet op de borden de man uit hokje twee naar buiten. Hij is woest zo- Servië tot de beschaafde wereld aan strenge voor- staat. Niet bij Zagreb, niet bij de andere grote ste- als alleen officiële mannen in het oude Oostblok waarden te binden en zo nodig te blokkeren. Wij den aan de route. Pas na de laatste stad aan de woedend kunnen zijn. Razend en tierend dirigeert zijn het land van het Internationaal Strafhof, diver- snelweg, als duidelijk wordt dat je echt geen ande- hij de paspoortloze Opelrijder naar de kant. Dan se Serviërs worden bij ons berecht.
re kant op kunt dan Servië in, staat voor het eerst beent hij zijn hok weer in en gebaart ons driftig op Vorige week stond in deze rubriek dat de heer Jan Poppema En dan komt er een auto vol kinderen aangereden, te rijden. Ik doe dat. Mijn remmen piepen, realiseer (54) zes weken in het ziekenhuis moest blijven. Omdat de Maandagmorgen belt mijn vrouw: het paspoort
drie stuks, met alle drie een andere achternaam. De douanier kijkt ons aan. Als Hollander ben je al- ik me ineens. Om hem niet te irriteren met die antibiotica zo goed is aangeslagen, mocht hij echter vorige is binnen! Twee jaar sappelen, eindelijk gelukt.
Dat is vragen om moeilijkheden, vermoeden we. lang vergeten hoe streng een volbewapend iemand fluittoon, rem ik op de handrem af. Ik overhandig week al thuiskomen, mailt zijn vrouw, Sandra. ,,Wel moet Mehmet trok nog in het gemeentehuis de conclusie:
We hebben onze vriend achter de hand. We mogen in uniform eruit kan zien. Een indrukwekkende hij nu thuis zes weken rust houden. Dus de kaartjes zijn nog ,,We kunnen op vakantie!’’
hem bellen om hem in het Servisch te laten uitleg- pet, donkere, felle ogen… Dan ineens ontwaart hij Dan ineens begint Felicia op de achterbank onbe- steeds van harte welkom, maar nu graag op het huisadres.’’ gen wat de situatie is. Maar dat leek hem nog niet Mehmet op de achterbank. Ons Javaantje. Dat soort daarlijk te lachen. De spanning ontlaadt zich in een Dat is: Kerkhofsweg 4, 9995 PL Kantens.
Vrijdagmorgen vertrekken we. Richting Kroatië, eenvoudig. Een systeem van pleegzorg staat in Ser- kennen ze in Servië helemaal niet. Mehmet kijkt giechelpartij. De douanier kijkt geïrriteerd de auto lekker luxe, naar een stacaravan aan de Middel- lachend en met onverholen bewondering naar de in. Dan ziet hij het meisje. Ze kijkt hem recht in zijn landse Zee. Het zijn de eerste dagen van mei, maar glimmende pet. De douanier smelt ter plekke. Hij gezicht en zwaait lachend. Ook Mehmet begint Opgaven voor Meeleven kunt u alleen schriftelijk doen, met toestemming in Kroatië moet het dan al best lekker zijn. Rixt De grens bij Arnhem is nauwelijks meer als grens geeft Mehmet een vette knipoog en we mogen mee te lachen. Dat is te veel voor de arme grens- van degene die u wilt opgeven. Het adres is [email protected] of heeft in elk geval haar bikini ingepakt en verheugt herkenbaar, maar de grens van Slovenië naar Kroa- wacht. Hij grimast, lacht dan voluit en stempelt Nederlands Dagblad, redactie Meeleven t.a.v. Marianne Hoksbergen, tië is nog een echte. Als je de Nederlandse grenzen Op de terugreis explodeert de zaak. De grens van snel onze paspoorten vol. ,,Thank you’’, zeg ik op- nog met dat soort bewaking hebt meegemaakt, ben Servië naar Kroatië. Twee controles achter elkaar gelucht. Maar mij ziet hij niet zitten. Hij zwaait Wij zijn eerlijk gezegd vooral wat bezorgd. We vre- je al van meer dan middelbare leeftijd. Een strenge zijn er ingericht. Voor ons staat een witte Opel, het

Source: http://www.roulotte.nl/blog/wp-content/uploads/2009/06/Rett-LW-X-090610.pdf

Doi:10.1016/j.ijantimicag.2006.07.010

International Journal of Antimicrobial Agents 28 (2006) 532–536Activity of tigecycline against clinical isolates of Staphylococcus aureus and extended-spectrum ␤-lactamase-producing Escherichia coli in Granada, SpainA. Sorl´ozano , J. Guti´errez , A. Salmer´on , J.D. Luna ,F. Mart´ınez-Checa , J. Rom´an , G. Pi´edrola a Department of Microbiology, University of Granada, Spain

Microsoft word - l01_20093_oral.htm

Liste oraler antineoplastischer Wirkstoffe - Stand 1. Juli 2009 Wirkstoff ATC-Code Standardaggregat FAM-Name Behandlungs-SCHEMA! Behandlungs-SCHEMA! Aclarubicin Wirkstoff ohne FAM! Behandlungs-SCHEMA! Alemtuzumab Wirkstoff ohne FAM! Alitretinoin Wirkstoff ohne FAM! Altretamin Wirkstoff ohne FAM! Aminolevulinsäure Wirkstoff ohne

Copyright © 2009-2018 Drugs Today