Kajaani.fi

______________________________________________________________________________ KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MAKSUT
Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 25.2.2009 § 29 YLEISTÄ
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jon- ka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö - ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten (arava-, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelaki sekä näihin liittyvät asetukset) nojalla.
RAKENNUSLUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 125 §)
Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mu- Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen ja va- paa-ajanasunnon rakentaminen sekä tällaisten rakennusten laajenta- lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Lämpimien varastorakennusten ja asuntoon tai vapaa-ajanasuntoon liittyvän saunan ja talousrakennusten rakentaminen tai näiden laa- lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen kuten kyl- män varaston, kasvihuoneen ja pressuhallin rakentaminen sekä ra- kennelman tai katoksen rakentaminen ja näiden laajentaminen. Myös erillinen maanalainen rakentaminen (varastoluolat, hiihto/autotunnelit lisäksi rakennuksen/rakennelman/katoksen koko- Kerrosalaan laskettavan tilan lisääminen (muu kuin laajennus) Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 §), joka on verrattavissa rakennuk- sen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttami- lisäksi muutettavan rakennuksen tai sen osan koko- Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON
RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA JA VÄHÄISEN
POIKKEAMISEN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSLUVAN YHTEYDESSÄ
(MRL 175 §)
lupapäätöksen yhteydessä asemakaavasta myönnetty vähäinen poikkeaminen muutoin mää- jos vähäisiä, kaavallisia poikkeamisia on kaksi tai useampi, niin maksu on muutoin määräytyvän Rakennusoikeuden vähäisen ylityksen hyväksy- TOIMENPIDELUPIEN KÄSITTELY JA VALVONTA (MRL 126 §, MRA 62 §)
ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN KÄSITTELY
(MRL 129 §, MRA 62, 63 §)
Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)
Purkamisluvan käsittely rakennusluvan yhteydessä Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely Purkamisilmoituksen käsittely rakennusluvan yhteydessä MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)
TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA ( MRL 176 §)
Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään 5 vuoden ajaksi POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA
TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ,
KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA ( MRL 171 §)
ympäristökeskukselle annettava lausunto VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista tai työn lopuunsaattamista varten (MRL 143 §) Rakennuslupapiirustuksiin rakennusaikaisten vähäisen muutosten hyväksyminen ja rakennushanketietojen ALOITUSKOKOUS JA KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET
Aloituskokouksen pitäminen (MRL 121 §, MRA 74 §) Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräinen katselmus/tarkastus tai ylimääräinen 2.
VASTAAVIEN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJIEN HYVÄKSYMINEN
rakennustyön vastaavan työnjohtajan hyväksyminen RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO TAI
Rakennusvalvontaviranomaisen rakennushankkeeseen ryhtyvälle pyynnöstä annettava kirjallinen ennakkolausunto, arvio tai todistus toimenpiteeseen liittyvästä, laajuudeltaan rajatusta asiasta lausunto tai arvio, jonka antaminen edellyttää vähintään 60,00 €/h arkistoselvitystä tai rakennuspaikalla käyntiä toimistotyönä annettu lausunto tai arvio RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE
MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN (MRL
150 §, MRA 75 §)
Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen.
14.1.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä loma- 14.1.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8 14.1.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä teollisuus- 14.1.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakentei- nen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos Rakennuksen sijaintikatselmuksen toimittaminen
14.2.1 Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä loma- 14.2.2 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on 3-8 14.2.3 Asuinrakennus, jossa huoneistojen lukumäärä on yli 8 sekä teollisuus- 14.2.4 Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen asuinrakennuksen laajennus, kevytrakentei- nen pieni varasto- tai talousrakennus taikka katos 14.2.5 Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen loppukat- Aidan paikan merkitseminen tai sijaintikatselmuksen toimittami-
RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160 §)
Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite) AIDAN RAKENTAMINEN ( MRA 82 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan ra- kentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustannus- RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMINEN (MRA 83 §)
Rakennusluvassa tai rakennustyön aikana voidaan määrätä haittojen välttä- miseksi tarpeellisista toimenpiteistä (työmaan aitaaminen, suojarakenteet henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi, toimenpiteet liikenne- ja muiden häiriöiden välttämiseksi sekä rakennustyön järjestämiseksi niin, ettei työ- maasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille tai ohikulkijoille).
lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttä- mättömän rakennustyön tai toimenpiteen suorittami- YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN
(MRL 161 §, 162 §)
Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospää- KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY (MRL 164 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen kiinteistön omistajan aloitteesta antama mää- räys korttelialueen tai sen osan taikka kiinteistöön liittyvän tilan yhteisestä LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ
(MRL 165 §)
Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai pois- VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173 §, MRA 65 §, MRA 86 §)
Kuuleminen rakennuslupaa-, toimenpidelupaa- ja maisematyölupaa 21.1.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen Katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden ar- Kuuleminen poikkeamista tai suunnittelutarvetta koskevan hakemuk- 21.3.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)
Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimen- piteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan en- nen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman RAKENNUTTAJAVALVONTA ( MRL 151 §, MRA 78 §)
Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liitty- vistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennus- valvontamak- Alennus on enintään 30 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta.
Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on rakennusval- vontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusvalvontaviranomai- nen erityisistä syistä toisin päätä.
KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)
Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun.
Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enim- Suuren hallimaisen kokoontumistilan kokonaisalasta otetaan maksua määrättäessä huomioon 1000m2 ylittävältä osalta huomioon 30 %.
VIRANOMAISTEHTÄVIÄ ARAVALAIN TAI MUUN LAIN PERUSTEELLA
Tarkastukset ja vaihetodistukset, jotka eivät sisälly rakennusvalvontatehtäviin ja edellyttävät seuraava tunti 50 € ASIAKIRJOJEN LUNASTUS JA MUUT TEHTÄVÄT
Muun kuin rakennuslupaan liittyvän lausunnon tai todistusten lunas- taminen ja muiden viranomaistehtävien yksikköhinta lausunto tai todistus, jonka antaminen edel- lyttää arkistoselvitystä tai rakennuspaikalla toimistotyönä annettu lausunto tai todistus Arkistoidusta lupapiirustuksesta otetun kopion lunastaminen painatuskeskuksessa otetut kopiot, veroton Yksilöity, rajattu kopio rakennuslupapäätöksestä tai Yksilöity, rajattu ATK-luettelo rakennusluvista JATKUVAN VALVONNAN MAKSUT
Mikäli rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja laiminlyö hakea tarvitta- van rakennus- tai toimenpideluvan tai muutoin laiminlyö velvoitteensa tai tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvas- taisesta rakentamisesta, korotetaan maksuperusteiden mukaista ra- kennus- tai toimenpidelupamaksua 200 %:lla.
Jos jatkoaikaa haetaan luvan voimassaoloajan päättymisen jälkeen, korotetaan kohdan 10.1 mukaista maksua 100 %:lla.
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa MAKSUN SUORITTAMINEN
Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu.
Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu.
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa kohdan 27.2 mukaisesti.
Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu.
MAKSUN PALAUTTAMINEN
Mikäli rakennuslupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ol- lessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö Milloin rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on osittain rauennut, määrätään palautettavan maksun suuruus siitä valvonta- maksun osasta, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua Tämän taksan mukainen maksu palautetaan vain siltä osin, kuin on kyse 2 §:n mukaisista uudisrakentamisista ja siihen verrattavia muu- toksia koskevista luvista. Muiden taksakohtien perusteella perittyjä Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja ha- kee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukai- sesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden ha- Milloin kysymyksessä on muu lupa kuin rakennuslupa, sovelletaan hyvitykseen soveltuvin osin tämän kohdan määräyksiä.
Lupahakemuksen peruuttaminen tai hylkääminen tai oikaisuvaatimuk- Mikäli lupahakemus hylätään tai hakija peruuttaa hakemuksen ennen päätöksen antamista, mutta päätösesitys on jo valmisteltu, peritään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta.
14 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty.
Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaati- muksen rakennuslupaviranomaiselle, joka muuttaa viranhaltijan kiel- teisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperustei- den mukainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu.
Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa KOKONAISALAN LASKENTA
Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kella- reiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita.
Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan rakennelman kokonaisala.
Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperus- teen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 7 500 m2 ylittävältä osalta 75 % ja 15 000 m2 ylittävältä osalta 50 %.
MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO
Nämä maksuperusteet ovat Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen lautakun- nan 25.2.2009 § 29 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.4.2009 alkaen.
Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen päätöspäivänä ja asia- kirjojen lunastuksen osalta asiakirjan antamispäivänä voimassa olevan taksan

Source: http://www.kajaani.fi/Tiedostot/G3_tiedostot/Rakennusvalvonta/Rakennusvalvonnan%20PDF/rvtaksa%201.4.pdf

Whitening-faq.ai

s m i l e . . . c h a n g e y o u r l i f eWhat is the dark colour I see in the at home trays after whitening my teeth?This is generally due to the whitening gel oxidising the surface stains of the old amalgam (silver-mercury) fillings. Why is there bubbling of the gel as I wear the at home trays?This bubbling is actually part of the whitening process as the surface stains are oxidising. Will

Microsoft word - magnesium citrate prep.docx

colax prep for Colonoscopy to get 2-10oz bottles of magnesium citrate (any flavor) and are the laxatives, not the stool softeners). These are over the counter in the laxative aisle. The magnesium citrate will taste better if refrigerated. The day before your procedure: All Day you must be on a liquid only diet, no solid food. (Examples of acceptable liquids are water, fruit juice, so

Copyright © 2009-2018 Drugs Today