Microsoft word - rakennusvalvonta, taksat 2013.doc

Sotkamon kunta
Rakennusvalvonta
_____________________________________________________________
SOTKAMON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA
VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ
SUORITETTAVAT MAKSUT

1 §
YLEISTÄ
Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jon-ka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten (kunta-, arava-, maaseutuelinkeinojen rahoitus-laki, pelastus-, väestötieto-, uhkasakko- ja naapuruussuhdelaki sekä näihin liit-tyvät asetukset) nojalla. RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVOMI-
NEN (MRL 125 §)

Rakennuksen rakentaminen ja rakennuksen laajentaminen
lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,55 €/m2 Enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän asuinrakennuksen ja
asumiseen liittyvän varasto- tai talousrakennuksen rakentaminen,
uudelleen rakentaminen tai laajentaminen

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,30 €/m2 Enintään kaksi huoneistoa käsittävän vapaa-ajan asunnon sekä
näiden käyttöön liittyvän talousrakennuksen rakentaminen, uudel-
leen rakentaminen tai laajentaminen

lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,30 €/m2 2.4 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen tai
rakennelman rakentaminen tai uudelleen rakentaminen
lisäksi rakennuksen/rakennelman kokonaisalan mukaan 1,40 €/m2 2.5 Kerrosalaan laskettavan tilan lisäämien (muu kuin laajennus)
kuitenkin rakennusta kohti vähintään 134,00 € 2.6 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125,2 § ja 125,3 §), joka on verrat-
tavissa rakennuksen rakentamiseen tai jolla on vaikutusta
käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin

muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan kuitenkin rakennusta kohti vähintään 134,00 € 2.7 Loma-asunnon käytön muuttaminen pysyvään asumiseen

rakennuksen kokonaisalan mukaan 2,30 €/m2 kuitenkin rakennusta kohti vähintään 134,00 € Muut toimenpiteet, jotka edellyttävät rakennuslupaa 128,00 €
RAKENNUSLUVAN ERITYISTEN EDELLYTYSTEN OLEMASSAOLON
RATKAISEMINEN SUUNNITTELUTARVEALUEELLA

LUVANVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA
(MRL 126 §, MRA 62 §)
Rakennusta tai toimenpidettä kohti 128,00 €
ILMOITUKSENVARAISTEN TOIMENPITEIDEN VALVONTA
(MRL 129 §, MRA 62, 63 §)
Kunnan rakennusjärjestyksen mukaisen ilmoituksen käsittely 90,00 € PURKAMISEEN LIITTYVÄ VALVONTA (MRL 127 §)
Rakennuksen tai sen osan purkaminen rakennusta kohti 128,00 €
MAISEMATYÖLUPA (MRL 128 §)
Maisematyöluvan käsittely
TILAPÄINEN RAKENNUSLUPA (MRL 176 §)
Tilapäisen rakennuksen rakentaminen enintään viiden vuoden
ajaksi

POIKKEUKSEN MYÖNTÄMINEN RAKENTAMISTA TAI MUUTA
TOIMENPIDETTÄ KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ, MÄÄRÄYKSISTÄ,
KIELLOISTA JA MUISTA RAJOITUKSISTA (MRL 171 §)
Poikkeuksen myöntäminen 290,00 €/päätös VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT PÄÄTÖKSET
10.1 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn aloittamista varten
(MRL 143)
rakennusta kohti
10.2 Luvan voimassaoloajan pidentäminen työn loppuunsaattamista
10.3 Lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon
muuttaminen
KATSELMUKSET SEKÄ TARKASTUKSET
11.1 Rakennuttajasta tai toimenpiteen suorittajasta johtuva ylimääräi-
nen katselmus tai tarkastus (MRA 76,4 §)

katselmus
RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISELTA PYYDETTY LAUSUNTO
TAI ARVIO
12.1 Rakennusvalvontaviranomaisena, pyynnöstä rakennushankkee-
seen ryhtyvälle annettava kirjallinen ennakkolausunto tai arvio
toimenpiteeseen liittyvästä laajuudeltaan rajatusta asiasta (esim.
sopeutumisesta ympäristöön, lujuudesta tai turvallisuudesta):

lausunto tai arvio, joka edellyttää paikan päällä käyntiä 70,00 €
RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE
MERKITSEMINEN JA SIJAINTIKATSELMUKSEN SUORITTAMINEN
(MRL 150 §, MRA 75 §)
13.1 enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävä asuinrakennus
tai vapaa-ajan asunto
13.2 talousrakennus
13.3 rivi- tai kerrostalo sekä teollisuus-, liike- tai muu rakennus
Kun on kysymyksessä rakennuksen paikan uusintamerkintä ja korkeusase-man uudelleen antaminen, maksu on puolet 13.1 - 13.3 kohtien mukaisesta maksusta. RAKENNUSRASITTEET (MRL 158 §, 159 §, 160§)
14.1 Asemakaavassa edellytetty rakennusrasite 137,00 €
14.2 Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten perustettu
toista kiinteistöä rasittava oikeus (rakennusrasite)
a) Rakennusrasitteen perustaminen 137,00 € b) Rakennusrasitteen muuttaminen c) Rakennusrasitteen poistaminen 137,00 € 14.3 Rasitejärjestely
AIDAN RAKENTAMINEN (MRA 82 §)
Rakennusvalvontaviranomaisen hakemuksesta antama määräys aidan rakentamisvelvollisuudesta ja/tai aidan laadusta, sijoituksesta sekä kustan-nusten jakautumisesta naapurien kesken. YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN
(MRL 161 §, 162 §)
Yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon, vähäisen laitteen, rakennelman tai laitoksen sijoittamista koskeva päätös 580,00 €/päätös Edellä mainitun toimenpiteen sijoittamista koskeva muutospäätös LUONNOLLISEN VEDENJUOKSUN MUUTTAMINEN KIINTEISTÖLLÄ
(MRL 165 §)
Hakemuksesta annettu määräys haitan korjaamisesta tai poistamisesta VIRANOMAISEN SUORITTAMA KUULEMINEN JA LAUSUNNOT
(MRL 133 §, MRL 173§, MRA 65 §, MRA 86 §)
18.1 Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen naapuria
kohti tai kuuleminen poikkeamista tai suunnittelutarvetta koske-
van hakemuksen johdosta (MRL 173 §)

38,00 €/kuultava tai tiedotettava naapuri 18.2 Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen ilmoitustaululla 38,00 €

18.3 Hakemuksesta kuuluttaminen / lehti-ilmoitus
38,00 € + hakemuksen lehti-ilmoituskulut ALOITTAMISOIKEUS (MRL 144 §)
Luvan antaminen hakemuksesta rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen vakuuden turvin osaksi tai kokonaan ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman RAKENNUTTAJAVALVONTA (MRL 151 §, MRA 78 §)
20.1 Päätös valvontasuunnitelmasta
Mikäli viranomainen päättää, että olennainen osa rakennusvalvontaan liittyvistä tehtävistä jää rakennuttajan valvottavaksi, tulee rakennus- valvontamaksusta antaa vastaava alennus. Alennus on enintään 50 % lupamaksusta, pois lukien rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen osuus maksusta. Jos rakennuttajalle myönnetty valvontaoikeus peruutetaan, on raken-nusvalvontamaksu suoritettava alentamattomana ellei rakennusval-vontaviranomainen erityisistä syistä toisin päätä. 20.2 Ulkopuolinen tarkastus
Ulkopuolisen asiantuntijan antaman lausunnon käsittelyn kustannuk-sista vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä aiheutuneiden kustannus-ten mukaisesti. KOKOONTUMISTILOJEN TARKASTUS (MRA 54 §)
Mikäli rakennusluvassa tai toimenpideluvassa vahvistetaan kyseisessä tilas-sa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä, taksan mukainen henkilöiden enimmäismäärän vahvistamismaksu lisätään lupamaksuun. Kokoontumistilassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärän vahvistaminen (myös tilapäiset kokoontumistilat) PELASTUSTOIMILAIN MUKAISET TEHTÄVÄT
(PTL 56 §, 62 §, PTA 21 §, 22 §)
22.1 Poikkeuksen myöntäminen väestönsuojalle asetuksessa tai
rakenteellisissa määräyksissä asetetuista vaatimuksista (milloin
siihen on perusteltu syy eikä poikkeuksen tekeminen olennaisesti
heikennä suojautumismahdollisuuksia).

Poikkeamispäätös
22.2 Kahta tai useampaa rakennusta varten myönnetty lupa yhteisen
väestönsuojan rakentamiseksi viiden vuoden kuluessa ensim-
mäisen rakennuksen valmistumisesta

ASIAKIRJOJEN LUNASTUS
23.1 Muun kuin rakennuslupaan liittyvän lausunnon, todistuksen tai
selvitystyön lunastaminen
lausunto tai todistus, jonka antaminen edellyttää rakennuspaikalla toimistotyönä annettu lausunto, arkistoselvitys tai selvitystyö, joka edellyttää arkistojen tai muiden tiedostojen tutkimista lisäksi kopiomaksu mittaustoimiston taksataulukon mukaan 23.2 Arkistoidusta lupapiirustuksesta otetun kopion lunastamismaksu
lisäksi kopiomaksu mittaustoimiston taksataulukon mukaan. Arkistoidun lupapiirustuksen lähettäminen sähköisessä 23.3 Yksilöity, rajattu ATK-luettelo rakennusluvista

23.4. Asiakirjojen lunastusmaksua ei peritä kunnan ja valtion viran-
omaisilta.
MAKSUN MÄÄRÄÄMINEN KOROTETTUNA
24.1 Maksun määrääminen korotettuna
Jos viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, mak-su voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetuista toimenpi-teistä kunnalle aiheutuneet ylimääräiset kulut (MRL 145.2 §). Maksua korotetaan tehdyn ylimääräisen työmäärän mukaan rakennusvalvon-nan omakustannushintaan 47,00 €/tunti, kuitenkin enintään kaksinker-taiseksi. 24.2 Erääntynyt maksu
Erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa siten kuin korkolaissa (340/2002) säädetään. MAKSUN SUORITTAMINEN
Maksuperusteiden mukaiset maksut on suoritettava, kun päätös on annettu. Muiden kuin luvan yhteydessä perittyjen maksujen osalta maksu peritään, kun ko. viranomaistehtävä on suoritettu. Maksuihin sisältyy päätösasiakirjojen lunastusmaksu. MAKSUN PALAUTTAMINEN
26.1 Luvan raukeaminen
Mikäli rakennuslupa tai muu lupa on rauennut tai rakennuttaja luvan voimassa ollessa luopuu siitä, luvan haltijalle palautetaan hakijan ha-kemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Palautus suoritetaan vain, mikäli rakennustyö on aloittamatta. Kuitenkin pidätetään käsittelykuluina 134,00 € 13 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan, mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty. 26.2 Uuden luvan käsittely vanhan ollessa voimassa
Jos rakennuttaja rakennusluvan ollessa voimassa luopuu siitä ja ha-kee lupaa suorittaa rakennustyö uusien rakennuspiirustusten mukai-sesti, hyvitetään 50 % aikaisemmin suoritetusta maksusta uuden ha-kemuksen maksua määrättäessä. Kuitenkin pidätetään aikaisemmasta maksusta käsittelykuluina rakennusluvan osalta 13 §:n mukainen maksu palautetaan kokonaan mikäli toimenpidettä valmisteleviin töihin ei ole ryhdytty 26.3 Myönnetyn luvan toteutuminen osittain
Mikäli rakennuslupa on rauennut, mutta sitä koskeva rakennustyö on kesken rakennuttajasta johtuvasta syystä, ei maksuja palauteta. Mikäli muu lupa kuin rakennuslupa on rauennut, noudatetaan maksua palautettaessa soveltuvin osin tämän kohdan perusteita. 26.4 Lupahakemuksen hylkääminen tai oikaisuvaatimuksen tekeminen
Mikäli lupahakemus hylätään, hakija on velvollinen suorittamaan käsit-telykuluina Mikäli viranhaltijan päätökseen tyytymätön hakija tekee oikaisuvaati-muksen lautakunnalle ja lautakunta muuttaa viranhaltijan kielteisen päätöksen ja myöntää luvan, peritään hakijalta maksuperusteiden mu-kainen maksu. Maksua määrättäessä otetaan hyvityksenä huomioon viranhaltijapäätöksestä jo mahdollisesti peritty maksu. Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan. KOKONAISALAN LASKENTA
Maksua määrättäessä kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ul-lakon alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina. Mukaan ei lasketa 160 cm matalampia tiloja eikä parvekkeita. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperus-teen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 1500 m2 ylittävältä osalta 50 %. MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN
Nämä maksuperusteet ovat Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan 27.2.2013 hyväksymät ja tulevat voimaan muutoksenhausta huolimatta 8. päivästä huhtikuuta v. 2013 alkaen ja niitä sovelletaan tämän jälkeen jätettyi-hin hakemuksiin.

Source: http://kafi.tutka.net/so_paatokset/kokous/2013523-9-1.PDF

N. 1_2013 interno:layout

IL GIORNALE ITALIANO DI CARDIOLOGIA INVASIVA COME PREVENIRE LA NEFROPATIA DA MEZZO DI CONTRASTO. INTERVENTI FARMACOLOGICI E MECCANICI Francesco Di Pede, Edlira Zakja, Leonardo Di Ascenzo, Filippo Falco Dipartimento Cardiologico, ULSS n. 10 “Veneto Orientale” Introduzione li), è stato proposto perché in grado di rilevare precoce-In ambito cardiovascolare le procedure che impiegano

2003

Aggiornamento normativo del mese di febbraio 2009 Scadenze dichiarazioni redditi: Sono state emanate le scadenze definitive delle prossime dichiarazioni di redditi: ƒ modello 730 consegna documenti allo studio entro il 1 giugno 2009 (trasmissione all’agenzia delle entrate il 15 luglio 2009) influirà sulle ritenute di “competenza” del mese di luglio 2009;ƒ modello unico (socie

Copyright © 2009-2018 Drugs Today