6487 lab 3 01-15

I Laboratoriet 2/2003 beskrevs farmakogenetiska principer i två artiklar.
Men den genetiska bakgrunden säger inte allt om enzymers funktioner.
De kan även påverkas av andra faktorer och då kan det vara aktuellt att
göra ett fenotypstest, vilket Anna Nordmark här beskriver

Fenotypstest av
Cytokrom P450 1A2
L
äkemedel och andra kroppsfräm- CYP1A2 deltar också i metabolismen med fluvoxamin. Till andra läkemedel
floxacin ingår. I populationsstudier har kvinnor, där kvinnor har en lägre aktivi- ner. Fas 1 är ofta en kemisk reaktion då detta har någon klinisk relevans i doser- reduceras. Fas 2 är konjugeringsreaktio- stans till läkemedlet till exempel gluko- ronidsyra för att göra läkemedlet ännu mer vattenlösligt. Ofta är metabolismen induktion av enzymet och detta leder till metabolism (1). Intag av mycket kol- många studier försökt finna en relation grillat kött ger också upphov till en in- duktion och det har man också sett efter cancerformer. Det har föreslagits i stu- sättningen så är de viktigaste enzymer- det av cancer i tjocktarmen och urinblå- förklaras av genetiska faktorer så måste man fenotypa för att bestämma aktivite- cirka 5 % av alla läkemedel i dag. Dess- mare (SSRI), är en väldigt potent häm- sätt att karaktärisera den sanna aktivite- att läkemedel som till stor del metaboli- levans därför att den speglar den kombi- cykliska kolväten som finns i tobaksrök.
nerade effekten av genetiska, endogena(ev. sjukdomar) och omgivningsfakto-rer (rökning, andra läkemedel etc.).
Själva fenotypstestet går till så att man Tabell: Substrat för CYP1A2 med ämnen som hämmar eller inducerar CYP1A2 ger en låg dos av ett läkemedel som spe- Substrat
Hämmare
Inducerare
cifikt katalyseras av det enzym som manvill undersöka. Sedan analyserar man medlet och dess metabolit/er och får se- körläkemedel för att fenotypa CYP1A2.
Den gängse metodiken för koffein är att intest innan behandlingsstart för attutifrån denna bestämma dosen (4). Däremot är det prediktiva värdet av enkoffeintest inte utvärderad så vid do-sjusteringar och biverkningar är plasma-koncentrationsbestämningar fortfaran-de att rekommendera. vända fenotypning i den kliniska situa-tionen. Det förutsätter att patientenmedverkar till läkemedelsintaget och in-samlingen av urin eller blodprov. Des-sutom kan eventuellt andra läkemedelsom patienten står på påverka fenotyps-testen. vara ett hjälpmedel att individualiseraläkemedelsdosen men idag används fe-notypning enbart i forskningssamman-hang för att vi ska lära oss mer om huroch varför enzymerna varierar. Detta ärnödvändigt för att i framtiden förbättraläkemedelsbehandlingen till den enskil-de patienten.
I januari disputerade farmakologen Anna Nordmark på en avhandling med titeln”Functional Features of Human Cytochrome P450 1A2. Referenser
använt ett mer förenklat sätt att fenoty- och under graviditeten blir halveringsti- Exploration of the enzyme-inducing effect of cigarette smoking. eller när det av praktiska eller etiska skäl faktorer. Den fråga man kan ställa sig är inte går att administrera en dos koffein.
hur påverkar denna stora variation i eli- 2. Nordmark A, Lundgren S, Cnattingius S Det går till så att vi använder oss av kof- fein som människor får i sig via dieten.
enklat kan man säga att för att koffeinet tärt koffein, dvs. normalt kaffedrickan- de på ett enkelt sätt kan användas för att Br J Clin Pharmacol 1999; 47:397-402.
aktivitet så försvinner koffeinet snabba- 3. Signorello LB, Nordmark A, Granath F, fekten, om man å andra sidan har en låg tillfällena visade en stor överensstäm- längre tid i kroppen och kan då utöva sin effekt en längre tid. Sedan kommer själ- etärt koffein har sedan använts i en stor 4. Jerling M, Merlé Y, Mentré F and Mallet A Population pharmacokinetics of clozapine Koffein och
andra läkemedel
Br J Clin Pharmacol 1997; 44:447-453.
karaktäristiska tecken på att de bryts ned ANNA NORDMARK ÄR VERKSAM PÅ AV-
DELNINGEN FÖR KLINISK FARMAKOLOGI,
kaffe ca 100-150 mg koffein, så de fles- KI, HUDDINGE UNIVERSITETSSJUKHUS.
ta får i sig en ansenlig mängd varje dag.
fyllin uppvisar stora variationer i plasma koncentration för olika individer vid en länge koffeinet stannar i kroppen varie- ingstiden (hur lång tid det tar för hälften av koffeinet att försvinna) hos koffein är ning är här ett hjälpmedel. För klozapin skor, hos rökare som har en relativt hög med koffein. Därför har det föreslagits

Source: http://ibl-inst.se/wp-content/arkivet/2003/CytP450Nordmark.pdf

Untitled

C L I N I C A L A N D L A B O R A T O R Y I N V E S T I G A T I O N STuberculosis screening in patients with psoriasis beforeantitumour necrosis factor therapy: comparison of aninterferon-c release assay vs. tuberculin skin testE. Laffitte, J.P. Janssens,* P. Roux-Lombard,  A.M. Thielen, C. Barde, G. Marazza, R.G. Panizzonà andJ.-H. SauratClinic of Dermatology, and Divisions of *Pulmonary Dis

Microsoft word - 343392.doc

Home Office: Bloomfield, Connecticut Mailing Address: Hartford, Connecticut 06152 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY a CIGNA company (called CG) CERTIFICATE RIDER Policyholder: Palm Beach County Board of County Commissioners Rider Eligibility: Each Employee as reported to the insurance company by your Employer Policy No. or Nos. 3212040-PPO EFFECTIVE DATE: January 1,

Copyright © 2009-2018 Drugs Today