Evolved

Ba Zhen Tang - Acht Schätze Dekot* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 3g-6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g-6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Sch.
> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2 St.
> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae rx. et rhi. 3g---------------------------------------- Ba Zheng San - Acht Arzneien Pulver zur Korrektur* * * * *> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 3g-6g> Hua Shi Talcum 12g-30g> Che Qian Zi Plantaginis sem. 9g-15g> Qu Mai Dianthi 6g-12g> Bian Xu Polygonis Avicularis hb. 6g-12g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 3g-9g> Deng Xin Cao Junci Medulla 3g-6g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Bai Hu Tang - Weißer Tiger Dekokt* * * * *> Shi Gao Gypsum 30g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Geng Mi Glutenfreier Reis 15g---------------------------------------- Ban Xia Hou Po Tang - Rhizoma Pinellia und Cortex Magnolia Dekokt* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g-12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 12g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 15g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 6g---------------------------------------- Ban Xia Xie Xin Tang - Dekokt zu Entlasten des Herzareals mit Rhizoma Pinelliae* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Huang Lian Coptidis rhi. 3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück---------------------------------------- Bao He Wan - Pille, die die Harmonie erhält* * * * *> Shan Zha Crataegi Pinnatifidae fr. 12g> Shen Qu Massa Medicata Fermentata 9g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g> Lai Fu Zi Raphani sem. 12g---------------------------------------- Bei Mu Gua Lou San - Fritillaria und trichosantesfrucht Pulver* * * * *> Tian Hua Fen Trichosanthes rx. 2,4g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 2,4g> Ju Hong Citri Rubrum Exocarpium 2,4g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 2,4g> Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus 4,5g> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 3g---------------------------------------- Bei Xie Fen Qing Yin - Discorea Suppe, um das Reine zu filtern* * * * *> Fen Bi Xie Dioscorea Hypoglaucae rhi. 12g> Yi Zhi Ren Alpiniae fr. 9g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 9g> Shi Chang Pu Acori Tatarinowii rhi. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Bu Fei Tang - Dekokt, das die Lunge tonisiert* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Huang Qi Atragalus rx. 24g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 6g> Zi Wan Asteris rx. 6g> Sang Bai Pi Mori Radicis cx. 12g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 12g Bu Zhong Yi Qi Tang - Dekokt, das die Mitte tonisiert und das Qi vermehrt* * * * *> Huang Qi Atragalus rx. 12g-24g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-12g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g-9g> Sheng Ma Cimicifugae Foetidae rhi. 3g-6g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g-9g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 3g-6g---------------------------------------- Cang Er Zi San - Frucuts Xanthii Pulver* * * * *> Cang Er Zi Xanthii Sibirici fr. 6g-9g> Xin Yi Hua Magnoliae fl. 3g-6g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g-9g> Bo He Menthae hb. 3g-6g---------------------------------------- Chai Ge Jie Ji Tang - Radix bupleuri und Radix puerariae Dekokt zur Entlastung der Muskulatur* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 3g-9g> Ge Gen Puerariae rx. 6g-12g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 3g-6g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g-9g> Shi Gao Gypsum 5g-15g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2g-3g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 3g-6g---------------------------------------- Chai Hu Shu Gan San - Bupleurum Puder, das das Leber - Qi reguliert* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g-9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 1g-3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g> Xiang Fu Cyperi rhi. 3g-6g---------------------------------------- Chuan Lian Zi San - Fructus toosendan Pulver* * * * *> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 4,5g-9g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 9g---------------------------------------- Chuan Xiong Cha Tiao San - Radix Ligustici Pulver* * * * *> Bo He Menthae hb. 24g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 12g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 6g> Xi Xin Asari hb. 3g> Jing Jie Schizonepetae hb. 12g> Fang Feng Ledebouriella rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Da Bu Yin Wan - Pille, die das Yin groß tonisiert* * * * *> Gui Ban Testudinis Carapax 18g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 12g> Huang Bai Phellodendri cx. 12g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 18g---------------------------------------- Da Bu Yuan Jian - Grosses Dekokt, um die Quelle zu tonisieren* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-20g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g-9g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-9g> Du Zhong Eucommiae cx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Da Cheng Qi Tang - Großes Dekokt zum Leiten des Qi* * * * *> Da Huang Rhei rx.+rhi. 12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 15g> Mang Xiao Mirabilitum 9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 12g---------------------------------------- Da Huang Fu Zi Tang - Dekokt mit Radix et Rhizoma Rhei und Radix lateralis Aconiti praeparata* * * * *> Da Huang Rhei rx.+rhi. 9g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 9g> Xi Xin Asari hb. 3g---------------------------------------- Da Qing Long Tang - Grosses Blaugrüner Drachen Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 18g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g-9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Shi Gao Gypsum 12g-30g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 12 Stück---------------------------------------- Dan Zhi Jie Yu Yang Tang - Moutan-Paeonia-Gardenia erleichtere Stagnation und ernähre Blut Dekokt* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Yi Mu Cao Leonuri hb. 12g> Long Dan Cao Gentianae Scabrae rx. 6g> Niu Xi (Hua) Achyranthes Bidentatae rx. 9g---------------------------------------- Dang Gui Bu Xue Tang - Radix angelica sinensis Dekokt zur Tonisierung des Blutes* * * * *> Huang Qi Radix atragalus 30g> Dang gui Radix angelica sinensis 6g---------------------------------------- Ding Chuan Tang - Dekokt, das das Asthma stoppt* * * * *> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 12g> Ma Huang Ephedrae hb. 6g-9g> Su Zi Perillae fr. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 4,5g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Kuan Dong Hua Tussilaginis Farfarae fl. 9g> Sang Bai Pi Mori Radicis cx. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Ding Zhi Wan - Pille, die die Emotionen festigt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 9g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 6g> Shi Chang Pu Acori Tatarinowii rhi. 6g---------------------------------------- Er Chen Tang - Dekokt der 2 alten Männer* * * * *> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 15g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 15g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 4g---------------------------------------- Er Miao San - Dekokt der beiden wunderbaren Mittel* * * * *> Huang Bai Phellodendri cx. 12g> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 6g-9g---------------------------------------- Er xian Tang - Zwei Unsterbliche Dekokt* * * * *> Xian Mao Curculiginis rhi. 5g-15g> Yin Yang Huo Epimedii hb. 9g-15g> Bai Ji Tian Morindae rx. 9g> Huang Bai Phellodendri cx. 4,5g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 4,5g-9g---------------------------------------- Er Zhi Wan - Two ultimate Pill* * * * *> Nu Zhen Zi Ligustri Lucidi fr. 9g> Han Lian Cao Ecliptae hb. 9g---------------------------------------- Gan Mai Da Zao Tang - Dekokt mit Süßholz, Weizen und Datteln* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Fu Xiao Mai Tritici fr. 12g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 10 Stück Ge Gen Tang - Radix Puerariae Dekokt* * * * *> Ge Gen Puerariae rx. 12g> Ma Huang Ephedrae hb. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g---------------------------------------- Ge Xia Zhu Yu Tang - Dekokt, das Stasen unterhalb des Diaphragmas eliminiert* * * * *> Wu Ling Zhi Trogopterori Faeces Excrementu 9g> Tao Ren Persicae sem. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g-12g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 4,5g---------------------------------------- Gua Lou Xie Bai Bai Jiu Tang - ** * * * *> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 12g> Xie Bai Allii Macrostemonis Bulbus 9g> Bai Jiu Weißwein 30-60ml---------------------------------------- Gui Pi Tang - Dekokt, das die Milz wiederherstellt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 9g-12g> Long Yan Rou Longanae Arillus Euphoriae 6g-9g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 3g-6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 1g-3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 3-5St.
> Huang Qi Atragalus rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 3g-9g---------------------------------------- Gui Zhi Tang - Dekokt mit Ramulus Cinnamomi* * * * *> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g-9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 Stück> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Hou Po Wen Zhong Tang - Cortex Magnolia Officinalis Dekokt zur Erwärmung der Mitte* * * * *> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g-15g> Cao Dou Kou Alpiniae Katsumadai sem. 6g-9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-15g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Stück> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-9g---------------------------------------- Hou Po Wen Zhong Tang - Cortex Magnolia Officinalis Dekokt zur Erwärmung der Mitte* * * * *> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g-15g> Cao Dou Kou Alpiniae Katsumadai sem. 6g-9g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-15g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 6g-9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3 Stück> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-9g---------------------------------------- Huang Lian E Jiao Tang - Coptis und Gelantina Dekokt* * * * *> Huang Lian Coptidis rhi. 12g> Huang Qin Scutellariae rx. 6g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Ji Zi Huang Eigelb 2 Stück---------------------------------------- Huo Xiang Zheng Qi San - Pulver mit dem Kraut Agastache, um das Qi aufzurichten* * * * *> Huo Xiang Agastaches Seu Pogostemi hb. 12g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 9g > Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 6g> Bai Zhi Angelicae Dahuricae rx. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Da Fu Pi Arecae Pericarpium Catechu 9g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Ji Sheng Shen Qi Wan - Pille für das Nieren - Qi aus dem Ji Sheng Fang (Rezepte die dem Lebendigen helfen)* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 24g> Shan Zhu Yu Corni fr. 12g> Shan Yao Dioscorea rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 18g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g> Chuan Niu Xi Cyahtulae rx. 6g> Che Qian Zi Plantaginis sem. 6g---------------------------------------- Jia Wei Wu Yao Tang - Erweitertes Radix Linderae Strychnifoliae Dekokt* * * * *> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 3g-9g> Sha Ren Amomi Xanthioides fr. 3g-6g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 1,5g-9g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 4,5g-12g> Xiang Fu Cyperi rhi. 4,5g-12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 2g-100g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 3g-9g---------------------------------------- Jia Wei Xiao Yao San - Vergößertes Pulvers des freien Wanderers* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Mu Dan Pi Moutan cx. 2g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 2g---------------------------------------- Jin Gui Shen Qi Wan - Nieren-Qi Pille aus dem goldenen Kabinett* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 24g> Shan Zhu Yu Corni fr. 12g> Shan Yao Dioscorea rhi. 12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 3g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g---------------------------------------- Ju He Wan - Semen Citri Reticulatae Pille* * * * *> Ju He Citri Reticulatae sem. 30g> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 30g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 15g> Tao Ren Persicae sem. 30g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 15g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 15g> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 15g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 15g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 15g> Hai Zao Sargassii hb. 30g> Kun Bu Thallus Algae 30g> Hai Dai Laminariae Japonicae hb. 30g---------------------------------------- Ju Pi Zhu Ru Tang assoz. - Pericarpium Citri Reticulatae und Caulis Bambusae in Taenis Dekokt* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 30g> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 30g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 15g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 15g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 30g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 30g> Pi Pa Ye Eriobotryae Jap Folium 30g> Chi Fu Ling Poriae Cocos Rubrae scl. 30g---------------------------------------- Ju Pi Zhu Ru Tang - Pericarpium Citri Reticulatae und Caulis Bambusae in Taenis Dekokt* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g-12g> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 9g-12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g-9g > Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 5 Stück---------------------------------------- Kraftsuppe - Kraftsuppe* * * * *> Shan Yao Dioscorea rhi. -> Dang Shen Codonopsidis rx. -> Huang Qi Atragalus rx. -> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. -> Dang Gui Angelica Sinensis rx. -> Long Yan Rou Longanae Arillus Euphoriae -> Gou Qi Zi Lycii fr. -> Lian Zi Nelumbinis Nuciferae sem. -> Fu Ling Poriae Cocos scl. -> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. ----------------------------------------- Ling Gan Wu Wei Jiang Xin Tang - Poria, Süßholz, Schisandra, Ginger, Asarum Suppe* * * * *> Fu Ling Poriae Cocos scl. 12g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g> Gan Jiang Zingiberis rhi.officinalis exs 9g> Xi Xin Asari hb. 9g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 6g-12g---------------------------------------- Liu Jun Zi Tang - Sechs Gentlemen Dekokt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 4,5g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 4,5g---------------------------------------- Liu Wei Di Huang Tang - Sechs Bestandteile Pille mit rx. rhemannia* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 12g> Shan Zhu Yu Corni fr. 6g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 6g---------------------------------------- Ma Huang Tang - Dekokt mit Herba Ephedrae* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 6g-8g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 4g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g-9g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 1,5g-9g---------------------------------------- Ma Xing Yi Gan Tang - Ephedrae, Aprikosenkern, Coicis und Süßholz - Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 1,5g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 1,5g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g---------------------------------------- Ma Zi Ren Wan - Pille mit Semen Cannabis* * * * *> Huo Ma Ren Cannabis Fructus 9g-15g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-15g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 3g-11g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 3g-9g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g-9g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g-9g---------------------------------------- Mu Xiang Bing Lang Wan - Radix Aucklandiae und Semen Arecae Pille* * * * *> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 30g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 30g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 90g> Qian Niu Zi Pharbitidis sem. 120g> Qing Pi Citri Reticul. Viride Pericarp 30g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 30g> Xiang Fu Cyperi rhi. 120g> E Zhu Zedoariae Curcumae rhi. 30g> Huang Lian Coptidis rhi. 30g> Huang Bai Phellodendri cx. 90g---------------------------------------- Nuan Gan Jian - Wärme die Leber Dekokt* * * * *> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 9g> Xiao Hui Xiang Foeniculi Vulgaris fr. 6g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g-6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g > Chen Xiang Aquilariae Lignum 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3-5 Sch.
---------------------------------------- Pai Qi Yin - Dekokt, das Gase ausleitet/Assoziiertes Rezept zu Yue ju wan* * * * *> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 4,5g> Xiang Fu Cyperi rhi. 6g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 6g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 3g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 4,5g> Huo Xiang Agastaches Seu Pogostemi hb. 4,5g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 3g---------------------------------------- Qi Ji Di Huang Wan - Fructus lycii, Flos chrysanthemii morifolii und Radix rehmannae glutinosae Conquitae Pille* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-30g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g-9g> Shan Yao Dioscorea rhi. 9g-30g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g-15g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g-12g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 3g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 9g> Ju Hua-Ye ju hua Chrysanthemi Morif. fl. 9g---------------------------------------- Qian Zheng San - Puder, das die Symmetrie wieder herstellt* * * * *> Bai Fu Zi Typhonii rhi. gig. 6g> Jiang Can Bombyx Batryticatus 6g> Quan Xie Buthus Martensii Scorpio 6g---------------------------------------- Qing Qi Hua Tan Wan - Reinige das Qi und transformiere zähen Schleim Pille* * * * *> Ban Xia Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 4,5g> Gua Lou Trichosanthis fr.+sem. 4,5g> Huang Qin Scutellariae rx. 3g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 3g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 3g> Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus 6g-12g---------------------------------------- Qing Ying Tang - Formel, die die Ying-Schicht klärt* * * * *> Shui Niu Jiao Bubali Cornu 30-120g> Xi Jiao Rhinozeri Cornu 9g> Xuan Shen Scrophulariae Ningpoensisrx. 9g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 15g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 9g> Lian Qiao Forsythiae fr. 6g> Dan Zhu Ye Lophateri Gracilis hb. 3g> Dan Shen Salvia rx. 6g> Huang Lian Coptidis rhi. 4,5g---------------------------------------- Ren Shen Bai Du San - Rd. Ginseng Pulver zur Überwindung pathogener Einflüsse* * * * *> Qiang Huo Notopterygii rhi. 30g> Du Huo Angelicae Pubesantis rx. 30g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 30g> Chai Hu Bupleuri rx. 30g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 30g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 30g> Qian Hu Peucedani rx. 30g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 30g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 30g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 15g---------------------------------------- Sang Ju Yin - Dekokt mit Folium Mori und Flos Chrysanthemi* * * * *> Sang Ye Mori Albae Folium 15g> Ju Hua-Ye ju hua Chrysanthemi Morif. fl. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 12g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g> Bo He Menthae hb. 5g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 12g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 5g> Lu Gen Phragmitis rhi. 5g---------------------------------------- Shao Fu Zhu Yu Tang - Dekokt, das Blutstasen aus dem unteren Abdomen vertreibt* * * * *> Xiao Hui Xiang Foeniculi Vulgaris fr. 1,5g> Gan Jiang Zingiberis rhi.officinalis exs 0,6g> Yan Hu Suo Corydalis rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g > Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Mo Yao Myrrhae Gummi 3g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Pu Huang Typhae Pollen 9g> Wu Ling Zhi Trogopterori Faeces Excrementu 6g---------------------------------------- Shao Yao Gan Cao Tang - Dekokt aus Pfingstrosenwurzeln und Süßholz* * * * *> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 2g-100g---------------------------------------- Shen Ling Bai Zhu San - ** * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 9g-12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 10g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g-6g> Shan Yao Dioscorea rhi. 10g-15g> Bai Bian Dou Lablab Album sem. 15g-20g> Lian Zi Nelumbinis Nuciferae sem. 15g-20g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 15g-20g> Sha Ren Amomi Xanthioides fr. 3g-6g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-9g---------------------------------------- Shen Mi Tang - Mysteriöses Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 6g> Xing Ren Armeniacae Amarum sem. 6g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 6g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 3g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 3g---------------------------------------- Shen Tong Zhu Yu Tang - Dekokt, das Blutstasen aus einem schmerzhaften Körper vertreibt* * * * *> Qin Jiao Gentianae macrophyl. rx. 3g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g> Tao Ren Persicae sem. 9g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 6g> Qiang Huo Notopterygii rhi. 3g> Mo Yao Myrrhae Gummi 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Wei Ling Xian Clematidis rx. 6g> Xiang Fu Cyperi rhi. 3g> Niu Xi Achyranthes Bidentatae rx. 9g> Di Long Lumbricus 6g---------------------------------------- Sheng Mai San - Pulver, das den Puls erzeugt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 3g-9g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g-12g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 3g-9g---------------------------------------- Shu Gan Li Pi Tang - Dekokt, um das Leber - Qi zum Fließen zu bringen und die Milz zu regulieren* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 12g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 12g> Xiang Fu Cyperi rhi. 9g> Dang Shen Codonopsidis rx. 15g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> He Shou Wu Polygoni Multiflori rx. 12g> Dan Shen Salvia rx. 12g> San Qi Notoginseng rx. 3g Pulver---------------------------------------- Si Jun Zi Tang - Vier Gentlemen Dekokt* * * * *> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 5g-10g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 4,5g-9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g-15g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 2g-100g---------------------------------------- Si Ni San - Pulver für kalte Extremitäten* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 6g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 9g> Chai Hu Bupleuri rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 12g---------------------------------------- Si Wu Tang - Vier Arzneien Dekokt* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 9g-12g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 3g-6g > Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g-6g---------------------------------------- Si Wu Xiao Feng Yin - Dekokt mit den 4 Zutaten, um Wind zu eliminieren* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 3g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Jing Jie Schizonepetae hb. 4g> Fang Feng Ledebouriella rx. 4g> Bai Xian Pi Dictamni cx. 3g> Chan Tui Cicadae Periostracum 3g> Bo He Menthae hb. 3g> Du Huo Angelicae Pubesantis rx. 2g> Chai Hu Bupleuri rx. 2g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 3g---------------------------------------- Su Zi Jiang Qi Tang - Fructus perillae Dekokt, das das Qi nach unten leitet* * * * *> Su Zi Perillae fr. 9g-12g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 6g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g-4,5g> Hou Po Magnoliae Officinalis cx. 3g-6g> Qian Hu Peucedani rx. 6g-9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 1,3g-3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 2 Scheiben> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 2 Stück> Zi Su Ye Perillae Folium frutescentis 5 Blätter---------------------------------------- Suan Zao Ren Tang - Zizyphus Dekokt* * * * *> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 15g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 6g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Tao He Cheng Qi Tang - Semen persicae Dekokt, das das Qi ordnet* * * * *> Tao Ren Persicae sem. 12g-15g> Da Huang Rhei rx.+rhi. 12g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 6g> Mang Xiao Mirabilitum 6g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 6g---------------------------------------- Tao Hong Si Wu Tang - Vier-Materialien-Dekokt mit Pfirsichsamen und Färberdistel* * * * *> Chuan Xiong Ligustici rhi. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g> Tao Ren Persicae sem. 6g> Hong Hua Carthami fl. 3g---------------------------------------- Tian Ma Gou Teng Yin - gastrodia und Uncaria Dekokt* * * * *> Tian Ma Gastrodiae rhi. 9g> Gou Teng Uncariae Ramulus 12g-15g> Shi Jue Ming Haliotidis Concha 18g-24g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Yi Mu Cao Leonuri hb. 9g-12g> Chuan Niu Xi Cyahtulae rx. 9g> Du Zhong Eucommiae cx. 9g-12g> Sang Ji Sheng Loranthi Ramulus 9g-24g> Ye Jiao Teng Polygoni Multiflori cl. 9g-30g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 9g-15g---------------------------------------- Tian Tai Wu Yao San - Radix lindera strychnifoliae Pulver der besten Qualität* * * * *> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 5g> Mu Xiang Aucklandia/Saussurae rx. 5g> Xiao Hui xiang Foeniculi Vulgaris fr. 5g> Qing Pi Citri Reticul. Viride Pericarp 5g> Gao Liang Jiang Galangae Minoris rhi. 5g> Bing Lang Arecae Catechu sem. 1 St.
> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 3 St.
---------------------------------------- Tian Wang Bu Xin - Himmlische Königspille, die das Herz ernährt* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 1,5g> Tian Yang Dong Asparagi Choch. Tuber 3g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 3g > Xuan Shen Scrophulariae Ningpoensisrx. 2g> Dan Shen Salvia rx. 2g> Fu Shen Poria Cum Pini rx. 3g> Yuan Zhi Polygalae Tenuifoliae rx. 2g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 3g> Bai Zi Ren Biotae sem. 3g> Suan Zao Ren Zizyphi Spinosae sem. 3g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g> Zhu Sha Cinnabaris 2g---------------------------------------- Tong Xie Yao Fang - Wichtige Verschreibung gegen schmerzhaften Durchfall* * * * *> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g-24g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 4g-9g> Fang Feng Ledebouriella rx. 3g-6g---------------------------------------- Tu Si Zi Wan - Pille aus Semen Cuscutae* * * * *> Tu Si Zi Cuscutae sem. 60g> Lu Rong Cervi Cornu Parvum 30g> Rou Chong Rong Cistanches hb. 60g> Shan Yao Dioscorea rhi. 30g> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 30g> Wu Yao Linderia Strychnifoliae rx. 30g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 30g> Sang Piao Xiao Mantidis Ootheca 30g> Yi Zhi Ren Alpiniae fr. 30g> Mu Li Ostrae Concha 60g> Ji Nei Jin Gigeriae Galli Endothelium Cor 15g---------------------------------------- Wei Jing Tang - Rhizoma Phragmitis Dekokt* * * * *> Lu Gen Phragmitis rhi. 30g> Yi Yi Ren Coicis Lachryma-Jobi sem. 30g> Dong Gua Ren Benincasae sem. 24g> Tao Ren Persicae sem. 9g---------------------------------------- Wen Dan Tang - Dekokt, das die Gallenblase wärmt* * * * *> Zhu Ru Bambusae Caulis in Taeniam 6g> Zhi Shi Auranti Citri Immatarus fr. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 6g> Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 4,5g> Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis rx. 3g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 3g-6g---------------------------------------- Wu Ling San - 5 Ling Puder, von Shang han lu, han Dynastie* * * * *> Zhu Ling Polypori Umbellati scl. 9g-12g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g-15g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 6g-9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g-12g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 3g-9g---------------------------------------- Xi Jiao Di Huang Tang - Cornu Rhinozeri und Radix Rehmanniae Glutinosae Dekokt* * * * *> Shui Niu Jiao Bubali Cornu 30-120g> Xi Jiao Rhinozeri Cornu 3g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 24g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 9g> Mu Dan Pi Moutan cx. 6g---------------------------------------- Xia Qing Long Tang - Kleiner Blaugrüner Drachen Dekokt* * * * *> Ma Huang Ephedrae hb. 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Xi Xin Asari hb. 9g> Wu Wei Zi Schisandrae fr. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 9g---------------------------------------- Xiao Chai Hu Tang - Kleineres Dekokt mit Radix Bupleuri* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 12g> Huang Qin Scutellariae rx. 9g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 5g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 St.
---------------------------------------- Xiao Feng San - Puder, das den Wind ausleitet* * * * *> Jing Jie Schizonepetae hb. 3g> Fang Feng Ledebouriella rx. 3g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 3g> Chan Tui Cicadae Periostracum 3g> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 3g> Ku Shen Sophorae Flavenscentis rx. 3g> Mu Tong Clematidis Armandii Caulis 1,5g> Shi Gao Gypsum 3g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 3g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 3g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 3g> Hei Zhi Ma Sesami Indici sem. 3g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 1,5g---------------------------------------- Xiao Yao San - Pulver des freien und entspannten Wanderers* * * * *> Chai Hu Bupleuri rx. 6g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Bai Shao Paeoniae Albae rx. 9g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 7g> Bo He Menthae hb. 2g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 2g> Zhi Gan Cao Glycyrrhizae Uralensis rx. et 3g---------------------------------------- Xuan Fu Dai Zhe Tang - Dekokt mit roten Blüten und rotem Ocker* * * * *> Xuan Fu Hua Inulae fl. 9g> Dai Zhe Shi Hämatitum 3g> Ban Xia (Fa) Pinelliae Ternatae rhi.+tb. 9g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 6g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 4 St.
---------------------------------------- Xue Fu Zhu Yu Tang - Dekokt, das Stasen aus dem Haus des Blutes treibt* * * * *> Tao Ren Persicae sem. 12g> Hong Hua Carthami fl. 9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 4,5g> Chi Shao Paeoniae Rubrae rx. 6g> Niu Xi Achyranthes Bidentatae rx. 6g> Chai Hu Bupleuri rx. 3g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 4,5g> Zhi Ke Auranti Citri fr. 6g> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 9g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g---------------------------------------- Yao Tong Pian - Tabletten für Rückenschmerzen* * * * *> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 12-18g> Bai Zhu Atractylodis Macroceph. rhi. 9g-12g> Du Zhong Eucommiae cx. 12g-18g> Xu Duan Dipsacus rx. 9g-12g> Bu Gu Zhi Psoralae fr. 9g-12g> Niu Xi (Hua) Achyranthes Bidentatae rx. 9g-12g> Gou Ji Cibotii rhi. 9g-12g---------------------------------------- Yi Guan Jian - Verbindungsdekokt* * * * *> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 6g-9g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g-9g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 6g-9g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 6g-9g> Chuan Lian Zi Meliae Toosendan fr. 6g-9g---------------------------------------- Yin Qiao Ma Bo San - Flos Lonivera, Fructus Forsythiae und Fructificatio Lasiosphaerae Pulver* * * * *> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 15g> Lian Qiao Forsythiae fr. 30g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 18g> She Gan Balamcandae rhi. 9g> Ma Bo Lasiospaerae seu Calvatio 9g> Lu Gen Phragmitis rhi. 18g---------------------------------------- Yin Qiao San - Pulver mit Flos Lonicerae und Fructus Forsythiae* * * * *> Jin Yin Hua Lonicerae fl. 9g-15g> Lian Qiao Forsythiae fr. 9g-15g> Jie Geng Platycodi Grandiflori rx. 3g-6g> Niu Bang Zi Arctii Fructus Bardanae fr. 9g-12g> Bo He Menthae hb. 3g-6g> Dan Dou Chi Sojae Praeperatum sem. 3g-6g > Jing Jie Schizonepetae hb. 6g-9g> Dan Zhu Ye Lophateri Gracilis hb. 4g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 5g> Lu Gen Phragmitis rhi. 15g-30g---------------------------------------- You Gui Wan - Pille, die die rechte wiederherstellt* * * * *> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 60-180g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 60-120g> Lu Jiao Jiao Cervi Cornu Gelatinum 120g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 240g> Shan Yao Dioscorea rhi. 120g> Shan Zhu Yu Corni fr. 90g> Gou Qi Zi Lycii fr. 120g> Tu Si Zi Cuscutae sem. 120g> Du Zhong Eucommiae cx. 120g> Dang Gui Angelica Sinensis rx. 90g---------------------------------------- You Gui Yin - Pille, die die rechte wiederherstellt* * * * *> Fu Zi Aconti Praeparatae rx. 3g-9g> Rou Gui Cinnamomi Cassiae cx. 3g-6g> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g-60g> Shan Zhu Yu Corni fr. 3g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g> Du Zhong Eucommiae cx. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g-6g---------------------------------------- Yue Ju Wan - Pille zur Überwindung der Einschnürung* * * * *> Cang Zhu Atractolydis Lanceae rhi. 6g-9g> Chuan Xiong Ligustici rhi. 6g-9g> Xiang Fu Cyperi rhi. 6g-9g> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 6g-9g> Shen Qu Massa Medicata Fermentata 6g-9g---------------------------------------- Zhi Bai Di Huang Wan - Anemarrhena, Phellodendron und Rehmannia Fomula* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 250g> Shan Zhu Yu Corni fr. 150g> Shan Yao Dioscorea rhi. 150g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 90g> Mu Dan Pi Moutan cx. 90g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 90g> Huang Bai Phellodendri cx. 120g> Zhi Mu Anemarrhenae rhi. 120g---------------------------------------- Zhi Gancao Tang - Dekokt aus in Honig gebackenem Süßholz* * * * *> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 12g> Ren Shen Ginseng (chin) rx. 6g> Da Zao Zizyphi Jujubae rx. 30 St.
> Sheng Di Huang Rehmanniae Viride rx. 48g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 6g> Mai Men Dong Ophiopogonis rx. 9g> Huo Ma Ren Cannabis Fructus 9g> Gui Zhi Cinnamomi Cassiae Ramulus 8g> Sheng Jiang Zingiberis Officinalis Recens 9g> Reiswein 10ml---------------------------------------- Zhi Zi Dou Chi Tang - Fructus Gardeniae sojae praeparata Dekokt* * * * *> Zhi Zi Gardenia Jasminoidis fr. 9g> Dan Dou Chi Sojae Praeperatum sem. 9g---------------------------------------- Zhu Ling Tang - Polyporus Suppe* * * * *> Zhu Ling Polypori Umbellati scl. 9g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 9g> Ze Xie Alismatis Orientalitis rhi. 9g> Hua Shi Talcum 9g> E Jiao Gelatinum Corii Asini 9g---------------------------------------- Zuo Gui Yin - Das nach links gehende Getränk* * * * *> Shu Di Huang Rehmannia Praeparata rx. 6g-60g> Shan Yao Dioscorea rhi. 6g> Shan Zhu Yu Corni fr. 6g> Gou Qi Zi Lycii fr. 6g> Gan Cao Glycyrrhiza rx. 3g> Fu Ling Poriae Cocos scl. 6g----------------------------------------

Source: http://babl.info/ChinSoft/Rezepturenliste.pdf

References

References State of the Watershed Report Aaston, M. 1986. Magnitude and Frequency of Peak Flows and Flow Volumes in Saskatchewan . Hydrology Division, Prairie Farm Rehabilitation Administration. Acid Rain Task Group. 2007a. The Acid Rain Task Group Long-term Strategic Plan to Implement The Acid Rain Task Group. 2007b. A National Acid Rain Science Plan . 9 pp. Adams, B. W., G.

Twinning structures in near-stoichiometric lithium niobate single crystals

Twinning structures in near-stoichiometric lithiumShuhua Yao,a Xiaobo Hu,b Tao Yan,b Hong Liu,b* Jiyang Wang,b* Xiaoyong QincaDepartment of Materials Science and Engineering, Nanjing University, Nanjing, 210093, People’sRepublic of China, bState Key Laboratory of Crystal Materials, Shandong University, Jinan, 250100,People’s Republic of China, and cDeqing Huaying Electronics Company, Deqing

Copyright © 2009-2018 Drugs Today