Blank with nn logo blue

Lehdistötiedote 26. huhtikuuta 2010 Victoza® (liraglutidi) on tehokkaampi kuin Januvia® (sitagliptiini) tyypin 2 diabeteksen hoidossa The Lancet –lehti julkaisi 24.4.2010 tulokset ensimmäisestä tutkimuksesta, jossa vertailtavina olivat kerran päivässä annosteltava ihmisen GLP-1-analogi Victoza® (liraglutidi) ja DPP-4-inhibiittori Januvia® (sitagliptiini). 26 viikkoa kestänyt tutkimus osoitti, että Victoza®-valmisteella saavutettiin merkitsevästi suurempi HbA1C-arvon, paastoglukoosin ja painon lasku kuin Januvia®-valmisteella. Lisäksi Victoza®-valmistetta käyttäneet olivat yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä saamaansa hoitoon kuin Januvia®-valmistetta saaneet potilaat. Merkitsevästi suurempi osa Victoza®-valmistetta käyttäneistä potilaista saavutti HbA1C-tavoitteen alle 7,0 %. Lähes kaksinkertainen määrä Victoza®-ryhmän potilaista saavutti tavoitteen verrattuna Januvia®-ryhmään. 56 % 1,8 mg:n
Victoza®-annosta käyttäneistä potilaista, 44 % 1,2 mg:n annosta käyttäneistä ja
22 % Januvia®-ryhmän potilaista pääsi tavoitteeseen.
”Tulokset osoittavat selkeästi, että pistettävä liraglutidi vaikuttaa tyypin 2
diabeetikkojen verensokeritasapainoon tehokkaammin kuin tablettimuotoinen
sitagliptiini. Lisäksi liraglutidi laski potilaiden painoa enemmän, mikä on
tervetullut uutinen painonsa kanssa kamppaileville diabeetikoille”, sanoo
professori Leo Niskanen Itä-Suomen yliopistosta Kuopiosta.
Tietoja tutkimuksesta
Tutkimus oli satunnaistettu, avoin tutkimus, jonka tarkoituksena oli vertailla
Victoza®- ja Januvia®-valmisteiden tehoa ja turvallisuutta. Potilaat käyttivät
kerran päivässä jompaakumpaa suositelluista Victoza®-annoksista (1,2 mg tai
1,8 mg) injektiona tai Januvia®-tabletteja (100 mg) 26 viikon ajan. Lisäksi kaikilla potilailla oli käytössä metformiini. Tutkimukseen osallistui yhteensä 665 pohjoisamerikkalaista ja eurooppalaista tyypin 2 diabeetikkoa, joiden glukoositasapaino ei ollut riittävän hyvä ≥ 1500 mg metformiini-annoksesta huolimatta.  Victoza® laski HbA1C-arvoa merkitsevästi enemmän kuin Januvia®. 1,2 mg:n Victoza®-annoksella HbA1C laski 1,24 % ja 1,8 mg:n annoksella 1,50 %. Januvia® laski potilaiden HbA1C-arvoa 0,90 %.  Keskimääräinen paastoglukoosin lasku oli merkitsevästi suurempi Victoza®-ryhmässä. 1,2 mg:n Victoza®-annoksella paastoglukoosi laski 1,87 mmol/l ja 1,8 mg:n annoksella 2,14 mmol/l. Januvia®-ryhmässä paastoglukoosi laski 0,83 mmol/l.  Victoza®-ryhmässä potilaiden paino laski merkitsevästi enemmän kuin 1,2 mg:n Victoza®-annoksella potilaiden paino laski 2,86 kg ja 1,8 mg:n annoksella 3,38 kg. Januvia®-ryhmässä paino laski 0,96 kg. Tutkimuksen toissijainen päätetapahtuma oli useissa diabetestutkimuksissa käytetty validoitu tutkimuslomake (Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire, DTSQ), jota käytetään mittaamaan muutosta potilaiden tyytyväisyydessä hoitoonsa. Kokonaistyytyväisyys parani yhtä paljon Januvia®-valmistetta käyttäneillä ja 1,2 mg:n Victoza®-annosta käyttäneillä potilailla. 1,8 mg:n Victoza®-annosta käyttäneillä potilailla kokonaistyytyväisyys parani merkitsevästi enemmän. Tutkimuksessa ei havaittu eroa potilaiden mieltymyksissä erilaisia antotapoja (suun kautta tai injektiona) kohtaan. Sekä Victoza® että Januvia® olivat hyvin siedettyjä. Pahoinvointia esiintyi aluksi enemmän Victoza®-ryhmässä (1,2 mg annoksella 21 % potilaista ja 1,8 mg annoksella 27 %:lla) verrattuna Januvia®-ryhmään (5 % potilaista). Pahoinvointi oli kuitenkin ohimenevää Victoza®-ryhmässä. Suurin osa pahoinvoinnista ajoittui tutkimuksen alkuvaiheeseen, ja vain harva potilas vetäytyi tutkimuksesta
pahoinvoinnin vuoksi. Myöhemmin pahoinvointia esiintyi yhtä paljon Victoza®- ja
Januvia®-ryhmissä.
Inkretiineihin pohjautuvat diabeteslääkkeet
Victoza® ja Januvia® ovat molemmat inkretiineihin pohjautuvia valmisteita. Victoza® on ensimmäinen kerran päivässä annosteltava ihmisen GLP-1-analogi, joka vaikuttaa ihmisen luonnollisen GLP-1-hormonin tavoin. Januvia® puolestaan on DPP-4-inhibiittori, joka estää GLP-1-molekyyliä hajottavan entsyymin toimintaa. Euroopan diabetestutkijoiden järjestön (European Association for the Study of Diabetes, EASD) ja Yhdysvaltain diabetesjärjestön (American Diabetes Association, ADA) konsensuslausumassa todetaan, että GLP-analogit ovat tehokas hoitovaihtoehto potilaille, jotka eivät pääse hoitotasapainoon
metformiinin ja elämäntapamuutosten avulla. Suomalaisessa diabeteksen Käypä
hoito-suosituksessa GLP-1-valmisteita on suositeltu osana tyypin 2 diabeteksen
lääkehoitoa jo vuodesta 2007 alkaen.
Victoza®
Victoza® on ainoa lääkkeeksi rekisteröity ihmisen GLP-1-analogi. Se on 97 % homologinen luonnollisen GLP-1:n kanssa. Victoza® (liraglutidi) vaikuttaa kuten luonnollinen GLP-1: se stimuloi insuliinin vapautumista beetasoluista vain silloin kun verensokeri on korkealla. Glukoosiriippuvaisesta vaikutusmekanismista johtuen Victoza®-valmisteen käyttöön liittyy vain vähäinen hypoglykemiariski. Victoza® vaikuttaa verensokeritasoon myös hidastamalla mahan tyhjenemistä. Euroopan komissio hyväksyi Victoza®-valmisteen käytettäväksi kaikissa 27 Euroopan unionin jäsenmaassa 3.7.2009. Victoza® on hyväksytty myös monissa muissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Japanissa. Suomessa Victoza® on ollut saatavilla 1.1.2010 alkaen. Januvia® on Suomessa erityiskorvattu eli Kela korvaa potilaiden hoidon kustannukset kokonaan. Victoza® -valmisteelle on haettu korvattavuutta, mutta lääkettä ei ole toistaiseksi hyväksytty lääkekorvausjärjestelmään. Novo Nordisk on maailman johtava yhtiö diabeteksen hoidossa. Yhtiön muita painopistealueita ovat vaihdevuosien hormonikorvaushoidot ja veren hyytymisen häiriöiden sekä kasvuhäiriöiden hoito. Novo Nordisk työllistää yli 29 000 henkilöä 76 maassa ja markkinoi tuotteitaan 179 maassa. Yhtiön pääkonttori on Tanskassa. Suomessa Novo Nordisk Farma Oy työllistää 70 henkilöä. Yritys on DEHKO-projektin päätukija. Lisätietoa osoitteesta: www.novonordisk.fi.
Lisätietoja: Novo Nordisk Farma Oy:n lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen, p. 020
7625339,
Lähettäjä: Novo Nordisk Farma Oy, Eeva Erkkilä, p. (09) 3482 5318,
.

Lähteet
1 Pratley ym. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not
have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel- group, open-label trial. Lancet 2010; 375(9724): 1447–1456. 2 Nathan ym. Medical Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes: A Consensus Algorithm for the Initiation and Adjustment of Therapy. A Consensus Statement of the American Diabetes Association and the European Association for the Study of Diabetes. Diabetes Care 2009; 32(1):193–203. Victoza® on Novo Nordisk A/S:n rekisteröity tavaramerkki. Januvia® on Merck Sharp & Dohme Corp.:n (Merck & Co., Inc:n tytäryhtiö) rekisteröity tavaramerkki.

Source: http://www.novonordisk.fi/images/pdf/victoza_januvia_lancet_2010_04.pdf

El acto.pmd

Evaluation of the actos consists of two steps. The first evaluates the mechanics of thegroup process from the beginning of the assignment to the end of the presentations. Thisstep should keep students on task and keep them responsible for their various assign-ments. By monitoring each group every day of the project and using an observation formsuch as the one in figure 1, the teacher should be

Microsoft word - annual report 2010 _mm_ final-2.doc

MEDICAL MICROBIOLOGY H.K. Leung, W.T. Hui, H.W. Lo, M.Y. Fung The specialty of Medical Microbiology of Hong Kong Institute of Medical Laboratory Sciences Quality Assurance Programme (HKIMLSQAP) formerly Hong Kong Medical Technology Association Quality Assurance Programme was first introduced in 1990. It consists of two sections namely, bacterial identification and antimicrobial susceptibil

Copyright © 2009-2018 Drugs Today